In het kort

Succes bij de bevolking en technisch succes voor Tax-on-web

Tax-on-web blijft in trek bij de belastingplichtigen. In 2012 werden 3.365.000 aangiften online ingediend, waarvan 1.280.000 door burgers.

Minstens drie elementen verklaren dit aanhoudende succes:

Tax-on-web blijft in trek bij de belastingplichtigen. In 2012 werden 3.365.000 aangiften online ingediend, waarvan 1.280.000 door burgers.

Minstens drie elementen verklaren dit aanhoudende succes:

  • de inspanningen om het gebruik van de toepassing te vergemakkelijken (onder meer online help, wizards) die meer belastingplichtigen in staat stellen om zelf hun aangifte in te vullen
  • de snellere terugbetaling van belastingen aan de betrokken belastingplichtigen
  • de vermindering van de ecologische voetafdruk die de elektronische aangifte mogelijk maakt door het papierverbruik drastisch te verlagen

Naast dit succes bij de bevolking, is ook het technisch succes van de toepassing en haar stabiliteit tijdens piekmomenten het vermelden waard.

Het aantal servers voor Tax-on-web werd verdubbeld op het einde van de aangifteperiode om een snelle toegang tot de toepassing te garanderen.

Ter informatie, de dagen waarop de toepassing in 2012 het meest werd bezocht, waren:

  • 26 juni met 89.310 ingediende aangiften, waarvan 50.688 ingediend door de medewerkers van de FOD Financiën via Tax-on-web ’Ambtenaar’.
  • en 17 juli met 52.077 aangiften die door de burgers zelf rechtstreeks werden ingediend.

EN26 - Voortgang papieren aangiften

Zoomit: het elektronische aanslagbiljet

In zijn aanhoudende zoektocht naar ontwikkelingen die de administratieve procedures verlichten, heeft de FOD Financiën het project elektronisch aanslagbiljet via Zoomit gelanceerd.

In 2012 hebben 253.000 burgers ervoor gekozen om hun aanslagbiljet rechtstreeks in hun PC Banking te ontvangen via Zoomit. Omdat deze elektronische versie nog niet rechtsgeldig is, werd hen toch nog een papieren aanslagbiljet toegestuurd.

In zijn aanhoudende zoektocht naar ontwikkelingen die de administratieve procedures verlichten, heeft de FOD Financiën het project elektronisch aanslagbiljet via Zoomit gelanceerd.

In 2012 hebben 253.000 burgers ervoor gekozen om hun aanslagbiljet rechtstreeks in hun PC Banking te ontvangen via Zoomit. Omdat deze elektronische versie nog niet rechtsgeldig is, werd hen toch nog een papieren aanslagbiljet toegestuurd.

Net als bij de belastingaangifte het geval was, zullen belastingplichtigen geen papieren aanslagbiljet meer ontvangen zodra het wetsontwerp en de vereiste besluiten zijn ondertekend.

Deze verdere stap in de digitalisering van de administratieve documenten zal opnieuw een aanzienlijke besparing van papier en portokosten betekenen. We mogen dus spreken van een duurzaam en intelligent beheer van de Staatsmiddelen.

Dit sluit overigens aan bij OptiFed, het federale efficiëntieprogramma dat tot doel heeft duurzame besparingen te realiseren en de werking van de federale administratie te verbeteren dankzij een betere samenwerking tussen de verschillende overheidsdiensten.

EN26

My BicBan: administratieve vereenvoudiging op zijn best

Om de snelle terugbetaling van de personenbelasting te garanderen, is het noodzakelijk dat de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering over het juiste bankrekeningnummer van de belastingplichtige beschikt. Een actualisering van het bestand met deze gegevens drong zich op toen werd vastgesteld dat de administratie niet altijd over de meest recente gegevens beschikte.

Om de snelle terugbetaling van de personenbelasting te garanderen, is het noodzakelijk dat de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering over het juiste bankrekeningnummer van de belastingplichtige beschikt. Een actualisering van het bestand met deze gegevens drong zich op toen werd vastgesteld dat de administratie niet altijd over de meest recente gegevens beschikte.

Sinds april 2012 kan de burger aan de hand van de onlinetoepassing My BicBan zelf zijn nieuwe bankrekeningnummer registreren op MyMinfin. Aanpassingen worden meteen opgenomen in de databank die wordt gebruikt bij de inkohiering van de personenbelasting. Voordien moest de belastingplichtige naar zijn ontvangkantoor gaan. Daar werd het nieuwe bankrekeningnummer manueel ingevoerd in de verschillende toepassingen.

Met My BicBan biedt Inning en Invordering een betere dienstverlening aan haar klanten. De drempel om contact op te nemen met de administratie is verlaagd en de tegoeden worden sneller terugbetaald. Voor de administratie betekent deze nieuwe toepassing een enorme tijdwinst.

244.313!

In december 2012 pasten 244.313 belastingplichtigen hun rekeningnummer zelf aan: 235.734 nieuwe rekeningnummers werden meegedeeld via Tax-on-web en 8.579 rekeningnummers werden aangepast op MyMinfin.

EN26

Hulpsessies voor het invullen van de belastingaangiften in 2012

Zoals al verschillende jaren het geval is, heeft de FOD Financiën hulpsessies voor het invullen van de belastingaangiften georganiseerd in lokalen die door de gemeenten ter beschikking worden gesteld (onder andere OCMW’s en scholen) en in negentien winkelcentra. Deze hulpsessies zorgen voor een maximale dienstverlening aan de bevolking omdat ze plaatsvinden in locaties die gemakkelijker toegankelijk zijn dan de kantoren en ook buiten de openingsuren van de FOD Financiën.

Zoals al verschillende jaren het geval is, heeft de FOD Financiën hulpsessies voor het invullen van de belastingaangiften georganiseerd in lokalen die door de gemeenten ter beschikking worden gesteld (onder andere OCMW’s en scholen) en in negentien winkelcentra. Deze hulpsessies zorgen voor een maximale dienstverlening aan de bevolking omdat ze plaatsvinden in locaties die gemakkelijker toegankelijk zijn dan de kantoren en ook buiten de openingsuren van de FOD Financiën.

Net als in 2011 heeft de FOD Financiën beslist om het aantal sessies niet te verhogen en dat om twee redenen. Allereerst om voldoende continuïteit van de dienstverlening te garanderen in de controle- en taxatiekantoren. En ten tweede, omdat een deel van het doelpubliek voor deze sessies voortaan een VVA (Voorstel van Vereenvoudigde Aangifte) ontvangt en dus geen aangifte meer moet invullen.

Tijdens deze sessies wordt ongeveer 10% van de aangiften ingevuld in Tax-on-web‘Ambtenaar’ (de toepassing voor het invullen van aangiften door medewerkers van de FOD Financiën).

Accijnzen voortaan elektronisch

Op vraag van het bedrijfsleven heeft de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen een nieuwe internettoepassing ingevoerd: e-AC4. Deze nieuwe internettoepassing voor de invoering van aangiften ten verbruik inzake accijnzen speelde in op de nood en de vraag van het bedrijfsleven om de douane- en accijnsprocedures papierloos en vlotter te laten verlopen. De sinds 1 oktober 2012 verplichte e-AC4-applicatie kadert daarnaast ook in de beslissing van de regering over de relancestrategie voor bedrijven.

Op vraag van het bedrijfsleven heeft de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen een nieuwe internettoepassing ingevoerd: e-AC4. Deze nieuwe internettoepassing voor de invoering van aangiften ten verbruik inzake accijnzen speelde in op de nood en de vraag van het bedrijfsleven om de douane- en accijnsprocedures papierloos en vlotter te laten verlopen. De sinds 1 oktober 2012 verplichte e-AC4-applicatie kadert daarnaast ook in de beslissing van de regering over de relancestrategie voor bedrijven.

De inwerkingtreding was oorspronkelijk gepland voor 1 juli 2012, maar werd op vraag van sommige sectoren en na overleg met het Nationaal Forum vier maanden uitgesteld. Tijdens die periode kon de toepassing worden getest. Ze bleek een groot succes; geen enkel noemenswaardig probleem deed zich voor.

Van 1 oktober tot 6 december 2012 werden al 23.277 e-AC4-aangiften geteld. In vergelijking met het aantal aangiften dat vroeger op papier werd verwerkt (2011: 107.019 papieren AC4 aangiften, +/- 9.000 per maand), blijkt dat de e-AC4 naar behoren werkt.

EN26

Douane en Federale Politie verenigen hun krachten

Op 18 september 2012 ondertekenden de Federale Politie en de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen een raamakkoord.

Het raamakkoord zorgt voor een integrale en geïntegreerde aanpak van de misdaad en betekent voor beide partijen een stap vooruit op het vlak van hun dienstverlening. Men zal efficiënter kunnen optreden om de wet- en regelgeving te doen naleven en vastgestelde misdrijven zullen effectiever worden bestraft binnen een zo kort mogelijke termijn.

Op 18 september 2012 ondertekenden de Federale Politie en de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen een raamakkoord.

Het raamakkoord zorgt voor een integrale en geïntegreerde aanpak van de misdaad en betekent voor beide partijen een stap vooruit op het vlak van hun dienstverlening. Men zal efficiënter kunnen optreden om de wet- en regelgeving te doen naleven en vastgestelde misdrijven zullen effectiever worden bestraft binnen een zo kort mogelijke termijn.

Het akkoord biedt een kader voor een beleidsmatige samenwerking tussen de Federale Politie en de Douane. Daarnaast voorziet het ook in een betere ondersteuning van de operationele samenwerking: een doorgedreven uitwisseling van informatie, een gemeenschappelijke risico- en fraudeanalyse, een samenwerking voor opleidingen.

Verdere afspraken, zowel op lokaal vlak als in specifieke domeinen, zullen ervoor zorgen dat de samenwerking ook in de praktijk vlot zal verlopen.

Op deze manier zullen de Federale Politie, de Douane en het Parket samen sterker kunnen optreden tegen de misdaad in België en het welzijn en het veiligheidsgevoel van de burger vergroten.

Een moratorium op slapende rekeningen

Slapende tegoeden zijn rekeningen of verzekeringscontracten waarbij gedurende vijf jaar geen enkele transactie of contact met de titularis of rechthebbende plaatsvond. Sinds 2008 zijn de banken en de verzekeraars verplicht deze tegoeden over te dragen aan de Deposito- en Consignatiekas van de Algemene Administratie van de Thesaurie.

Slapende tegoeden zijn rekeningen of verzekeringscontracten waarbij gedurende vijf jaar geen enkele transactie of contact met de titularis of rechthebbende plaatsvond. Sinds 2008 zijn de banken en de verzekeraars verplicht deze tegoeden over te dragen aan de Deposito- en Consignatiekas van de Algemene Administratie van de Thesaurie.

De hoeveelheid slapende tegoeden die in 2012 naar de Thesaurie werden overgedragen, is gedaald ten opzichte van 2011. Een van de redenen hiervoor is het moratorium dat de Thesaurie heeft ingesteld voor een periode van zes maanden vanaf 22 juni 2012. Tijdens deze periode heeft ze enerzijds geen nieuwe gegevens over slapende tegoeden meer aanvaard (voor bedragen van meer dan twintig euro) en anderzijds geen nieuwe terugbetalingsaanvragen meer behandeld. Die beslissing werd genomen als gevolg van de problemen met het opladen van gegevens in de toepassing Pandora1.

Tijdens het moratorium werden maatregelen genomen om deze toepassing te stabiliseren en te verbeteren.

In 2012 heeft de dienst slapende rekeningen niettemin 3.571 dossiers afgesloten met de terugbetaling van een slapend tegoed aan de begunstigde, tegenover 21 dossiers in 2011.

1 De toepassing Pandora wordt gebruikt voor het beheer van de gegevens betreffende de slapende tegoeden die de Deposito- en Consignatiekas ontvangt van de banken en verzekeringsondernemingen. Ook de uitbetaling van de tegoeden aan de rechthebbenden verloopt via deze toepassing.

Deblokkering van bankrekeningen door akte of attest van erfopvolging

Vanaf 1 juli 2012 is de nieuwe wettelijke verplichting tot onderzoek naar fiscale en sociale schulden in het kader van de afgifte van de akte of het attest van erfopvolging van kracht. De bankrekening van een overledene kan pas worden gedeblokkeerd nadat de notaris of de ontvanger van het registratiekantoor heeft nagegaan of de overledene of zijn erfgenamen schulden hebben bij de overheid. Een bedrag geplafonneerd tot 5.000 euro, kan zonder akte of attest worden vrijgegeven aan de langstlevende partner voor dringende uitgaven.

Vanaf 1 juli 2012 is de nieuwe wettelijke verplichting tot onderzoek naar fiscale en sociale schulden in het kader van de afgifte van de akte of het attest van erfopvolging van kracht. De bankrekening van een overledene kan pas worden gedeblokkeerd nadat de notaris of de ontvanger van het registratiekantoor heeft nagegaan of de overledene of zijn erfgenamen schulden hebben bij de overheid. Een bedrag geplafonneerd tot 5.000 euro, kan zonder akte of attest worden vrijgegeven aan de langstlevende partner voor dringende uitgaven.

Een gratis attest van erfopvolging kan slechts in welbepaalde gevallen worden aangevraagd bij de ontvanger van het registratiekantoor (bv. bij het ontbreken van een huwelijkscontract). Zijn er geen schulden en is de periode van twaalf werkdagen waarin de overheid schulden kan melden, verstreken, dan verstrekt de ontvanger zonder meer het attest. Als er schulden zijn, wordt een attest afgegeven met opname van deze schulden. Nadat de betrokkene die schulden heeft aangezuiverd en dit ook bewijst, kan de ontvanger een ‘aanvullend’ attest afgeven waarin de aanzuivering wordt vermeld. Deze procedure helpt in de strijd voor een eerlijkere en betere inning van de belastingen.

Woordvoerder: coherentie en proactiviteit

Antwoorden op talrijke vragen van de media over de even zo talrijke activiteiten van de FOD Financiën - dat is de rol van de woordvoerder. En, sinds eind 2012, die van de woordvoerders. De FOD Financiën rekent voortaan immers ook op Florence Angelici, de nieuwe Franstalige woordvoerster, om Financiën buitenshuis te vertegenwoordigen.

Antwoorden op talrijke vragen van de media over de even zo talrijke activiteiten van de FOD Financiën - dat is de rol van de woordvoerder. En, sinds eind 2012, die van de woordvoerders. De FOD Financiën rekent voortaan immers ook op Florence Angelici, de nieuwe Franstalige woordvoerster, om Financiën buitenshuis te vertegenwoordigen.

Samen, met Francis Adyns aan Nederlandstalige kant, communiceren de woordvoerders voor de FOD Financiën op proactieve en coherente wijze naar de pers toe. Zij doen dit door te anticiperen op de informatiebehoeften van het publiek en dus de media spontaan op de hoogte te stellen van de belangrijke boodschappen die de FOD Financiën wenst mee te delen. Het gaat dus over een logische plicht tot informeren waarbij zoveel mogelijk wordt voorkomen dat onjuiste of onvolledige informatie wordt verspreid. 

Natuurlijk stromen de vragen van de media altijd talrijk binnen. In 2012 ontvingen de woordvoerders 593 vragen van de pers. Dankzij een uitstekend informatienetwerk, kunnen de woordvoerders zeer snel ‘in de brontaal’ op deze vragen antwoorden en zo de zeer korte termijnen respecteren die de media hen oplegt.

 

Scannen van de facturen

De FOD Financiën gaat alle facturen digitaliseren. Met het project ‘Fedcom e-scanning’ wordt een elektronisch systeem voor het scannen van de facturen geïnstalleerd. Met het project is in 2012 een aanvang gemaakt en het zal in 2013 worden geïmplementeerd.

Vandaag worden de facturen manueel ingevoerd. OCR-software (systeem voor optische tekenherkenning) zal het mogelijk maken om de gegevens van de factuur automatisch over te brengen naar het boekhoudsysteem Fedcom.

De FOD Financiën gaat alle facturen digitaliseren. Met het project ‘Fedcom e-scanning’ wordt een elektronisch systeem voor het scannen van de facturen geïnstalleerd. Met het project is in 2012 een aanvang gemaakt en het zal in 2013 worden geïmplementeerd.

Vandaag worden de facturen manueel ingevoerd. OCR-software (systeem voor optische tekenherkenning) zal het mogelijk maken om de gegevens van de factuur automatisch over te brengen naar het boekhoudsysteem Fedcom.

Het scannen van de facturen zal de tijd verminderen die nodig is om die te behandelen (zodat minder nalatigheidsintresten moeten worden betaald) en ervoor zorgen dat minder tijd moet worden besteed aan de invoer en de archivering van deze facturen.

Dankzij dit project wordt ook het goedkeuringsproces voor de facturen verbeterd.

EN26

Valse e-mails FOD Financiën in omloop

Oplichters hebben ook in 2012 e-mails in omloop gebracht waarbij ze de naam van FOD Financiën misbruikten om mensen geld af te troggelen. Een soortgelijke e-mail ging ook het voorafgaande jaar omstreeks dezelfde periode rond op het internet. Bij het doorklikken wordt een webpagina geopend, waarop men de gebruiker vraagt om zijn persoonlijke gegevens en die van zijn kredietkaart in te vullen zodat men een fictieve terugbetaling kan ontvangen. Om geloofwaardig over te komen, klikte de link ‘home’ door naar de echte website van de FOD Financiën.

Oplichters hebben ook in 2012 e-mails in omloop gebracht waarbij ze de naam van FOD Financiën misbruikten om mensen geld af te troggelen. Een soortgelijke e-mail ging ook het voorafgaande jaar omstreeks dezelfde periode rond op het internet. Bij het doorklikken wordt een webpagina geopend, waarop men de gebruiker vraagt om zijn persoonlijke gegevens en die van zijn kredietkaart in te vullen zodat men een fictieve terugbetaling kan ontvangen. Om geloofwaardig over te komen, klikte de link ‘home’ door naar de echte website van de FOD Financiën. De FOD Financiën wil de burger waarschuwen dat het hier niet om een legitieme actie gaat en heeft ondertussen al stappen ondernomen bij de gerechtelijke instanties. Immers, niet enkel de burger is hier het slachtoffer, maar ook de FOD Financiën zelf.