Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito’s, levensverzekeringen en kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen

Bestaansreden BBF

Het BBF1 werd opgericht bij de DCK om tussen te komen wanneer een kredietinstelling, beursvennootschap, beleggingsonderneming, een verzekeringsmaatschappij (naar Belgisch recht) of aangesloten erkende coöperatieve vennootschap niet langer in staat is haar verplichtingen ten overstaan van haar cliënten na te komen.

Verplichte toetreding

De toetreding tot het BBF is verplicht voor:

1° de kredietinstellingen;
2° de beursvennootschappen;
3° de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
4° bepaalde beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging2;
5° verzekeringsmaatschappijen erkend in de hoedanigheid van verzekeraar van levensverzekeringen met gewaarborgd rendement, behorend tot tak 21.

Vrijwillige toetreding

Sinds oktober 2011 kunnen ook erkende coöperatieve vennootschappen vragen om zich aan te sluiten bij het BBF.
Bij KB van 7 november 2011 sloten drie coöperatieve vennootschappen zich aan.

Financiering

Het BBF wordt gefinancierd door de jaarlijkse bijdragen en toegangsrechten van zijn deelnemers. Hiermee wordt een interventiereserve gevormd.
Indien een deelnemer in gebreke blijft en de interventiereserve van het BBF niet volstaat, schiet de DCK de gelden voor om de klanten van de in gebreke blijvende instelling terug te betalen.
Een mechanisme van aanzuivering van de voorgeschoten bedragen is voorzien ten laste van de leden van het BBF.

Tussenkomst APRA Leven NV

Door de intrekking van de vergunning van de verzekeringsmaatschappij APRA Leven NV diende het BBF tussen te komen. Deze tussenkomst werd vervolgd in 2012 voor een bedrag van 3.331.542,43 EUR.
De rechthebbenden hadden de mogelijkheid een aanvraag tot tussenkomst van het BBF in te dienen tot 9 september 2011 en het BBF was verplicht de (volledige) dossiers uiterlijk 31 december 2011 uit te betalen.
Door de aanpassing van het WIB 92 bij wet van 28 juli 2011 hadden de rechthebbenden de mogelijkheid te kiezen voor de fiscaal neutrale overdracht van de afkoopwaarde van hun beschermde contract naar een nieuw contract van een andere verzekeraar, onderworpen aan hetzelfde fiscale stelsel of voor de uitbetaling van de afkoopwaarde van hun beschermde contract, onder aftrek van de toepasselijke fiscale lasten.
In december 2011 vonden dan ook de eerste betalingen plaats van de dossiers die op dat ogenblik reeds volledig waren.

Doorstorting naar de Schatkist

De DCK stort de jaarlijkse bijdragen en de toegangsrechten van de leden in de interventiereserve van het BBF aan de Schatkist.

Verantwoording

De DCK moet in haar jaarverslag een algemeen overzicht geven van het BBF.

Cijfers: Bijlagen IV, V en VI

 

1 Oprichting geregeld door het Koninklijk Besluit van 14 november 2008 tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito's en de levensverzekeringen, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. Dit Koninklijk Besluit werd intussen aangepast door de Programmawet van 23 december 2009, meer bepaald Hoofdstuk V.

2 Voor zover deze voldoen aan de voorwaarden van art. 4 §1 van bovenstaand Koninklijk Besluit.