Over de FOD Financiën

Centrale Administratie
Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Financiën)
North Galaxy
Koning Albert II-laan 33, bus 70
1030 Brussel
België

www.financien.belgium.be

Missie, visie, waarden

Bezoek onze website om meer te weten.

Samenstelling van het Directiecomité

Nederlandstalige leden

 • Hans D’Hondt, voorzitter
 • Carlos Six, administrateur-generaal van de Fiscaliteit
 • Luc De Dobbeleer, auditeur-generaal belast met de leiding van Inning en Invordering
 • Noël Colpin, administrateur-generaal van de Douane en Accijnzen
 • Frank Philipsen, administrateur-generaal van de Bijzondere Belastinginspectie
 • Daniel De Brone, administrateur-general van de Patrimoniumdocumentatie
 • Wouter De Ryck, directeur Budget en Beheerscontrole
 • Kurt Van Raemdonck, directeur Personeel en Organisatie
 • Hilde Aerts, vertegenwoordiger Strategische Coördinatie en Communicatie

Franstalige leden

 • Louis Collet, directeur ICT
 • Marc Monbaliu, administrateur-generaal van de Thesaurie
 • Ivan Verborgh, directeur Logistiek
 • Vincent Houssiau, kabinetchef minister Koen Geens

Organigram

Onze voornaamste producten en diensten

Bezoek onze website om meer te weten.

Instellingen, organismen, raden en commissies die afhangen van de FOD Financiën

Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken (DVB)

Wetstraat 24
1000 Brussel

 0257 938 00

 dvbsda@minfin.fed.be

www.ruling.be

De DVB geeft aan elke belastingplichtige de mogelijkheid om van de FOD Financiën op voorhand een standpunt te krijgen omtrent de fiscale gevolgen van een verrichting of situatie die op fiscaal vlak nog geen uitwerking heeft gehad. 

Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO)

 0800 12 302

 davo.centraal@minfin.fed.be 

www.davo.belgium.be 

De DAVO betaalt voorschotten op onderhoudsgeld en vordert het onderhoudsgeld in.

Fiscale Bemiddelingsdienst

Koning Albert II-laan 33 bus 46
1000 Brussel

 0257 623 60

 0257 980 57

 fiscaal.bemiddelaars@minfin.fed.be  

www.fiscalebemiddeling.be 

De Fiscale Bemiddelingsdienst is een autonome dienst die bemiddelt in een blijvend geschil met de FOD Financiën.

Agentschap van de Schuld

Kunstlaan 30
1040 Brussel

 public.debt@minfin.fed.be

www.debtagency.be

Het Agentschap van de Schuld beheert de federale staatsschuld. Zijn voornaamste doelstelling is om de financiële kost ervan zo laag mogelijk te houden.

Dienst Slapende rekeningen

Kunstlaan 30
1040 Brussel

 0257 478 10

 slapenderekeningen.thesaurie@minfin.fed.be 

www.slapenderekeningen.be 

De Dienst Slapende rekeningen helpt op eenvoudige wijze slapende rekeningen, spaarboekjes, effecten en kluizen terug te vinden. 

Dienst van de Grootboeken

Kunstlaan 30
1040 Brussel

www.grootboeken.be

De Dienst van de Grootboeken beheert de inschrijvingen op naam van leningen en staatsbons van de Belgische federale staat, voor zowel natuurlijke als rechtspersonen.

Zilverfonds

Kunstlaan 30
1040 Brussel

www.zilverfonds.be 

Het Zilverfonds heeft als doel reserves aan te leggen om de extra-uitgaven van de diverse wettelijke pensioenstelsels ingevolge de vergrijzing te financieren.

Nationale Kas voor Rampenschade

Kunstlaan 30
1040 Brussel

www.kasrampenschade.be 

De Nationale Kas voor Rampenschade betaalt herstelvergoedingen voor schade aan private en publieke goederen, bij onder meer algemene rampen en landbouwrampen.

Deposito- en Consignatiekas

Kunstlaan 30
1040 Brussel

www.depositokas.be

De voornaamste taken van de Deposito- en Consignatiekas bestaan uit de ontvangst, de bewaring en de teruggave aan de rechthebbenden van deposito's in geld en in effecten.

Bijzonder Beschermingsfonds voor de deposito’s, de levensverzekeringen en het kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen

Kunstlaan 30
1040 Brussel

www.bijzonderbeschermingsfonds.be

Het Bijzonder Beschermingsfonds komt tussen wanneer een financiële instelling, een beursvennootschap of een levensverzekeraar (naar Belgisch recht) in gebreke blijft om haar/zijn verplichtingen ten opzichte van de klanten na te komen. In dat geval treedt de de depositogarantieregeling in werking.

Koninklijke Munt van België

Pachecolaan 32
1000 Brussel

www.koninklijkemunt.be

De Koninklijke Munt slaat de officiële Belgische muntstukken alsook zilveren en gouden herdenkingsmunten. 

Rentenfonds

De Berlaimontlaan 14
1000 Brussel

www.rentenfonds.be

De opdrachten van het Fonds zijn het waarborgen van de liquiditeit op de beursmarkt in overheidseffecten en het waarnemen van de technische functies in verband met het beheer van de Belgische staatsschuld.

Koninklijke Schenking

Koninklijk Paleis
Brederostraat 14
1000 Brussel

Koninklijke Schenking op de website van de FOD Financiën

De Koninklijke Schenking is een autonome overheidsinstelling met een eigen rechtspersoonlijkheid die onder toezicht is geplaatst van de Minister van Financiën. Ze is financieel onafhankelijk en beheert sinds 1930 de goederen afkomstig van de schenkingen van Koning Leopold II aan de Belgische Staat. Ze moet al haar uitgaven dekken met haar eigen inkomsten, zonder lasten voor de Schatkist.

Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM)

Louizalaan 32-46A, bus 4
1050 Brussel

www.sfpi-fpim.be

De FPIM voert het centraal beheer van de participaties van de federale overheid, werkt samen met de overheid aan specifieke projecten en voert een eigen investeringsbeleid in het belang van de Belgische economie.

Nationale Loterij

Belliardstraat 25-33  
1040 Brussel

www.nationale-loterij.be 

De Nationale Loterij is ermee belast openbare loterijen, weddenschappen, wedstrijden en kansspelen te organiseren op een maatschappelijk verantwoorde wijze, betrouwbaar en veilig.

De Nationale Loterij valt onder het rechtstreeks toezicht van de regering (via de Minister van Financiën en de Minister van Begroting).

Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)

Congresstraat 12-14
1000 Brussel

www.fsma.be

De FSMA waakt over de integriteit van de financiële markten en een correcte behandeling van de financiële consument.

Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI)

Gulden Vlieslaan 55,bus 1
1060 Brussel

www.ctif-cfi.be 

De CFI is het Belgische preventieve stelsel ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

De CFI staat onder toezicht van de Minister van Justitie en de Minister van Financiën.

Hoge Raad van Financiën

North Galaxy
Koning Albert II-laan 33, bus 73
1030 Brussel

www.docufin.fgov.be

De leden van de Hoge Raad zijn deskundigen van hoog niveau die fundamentele problemen van budgettaire, financiële en fiscale aard analyseren en bestuderen en aanpassingen en hervormingen voorstellen.

Commissie belast met de schatting van kunstwerken voor de toepassing van sommige fiscale wetten

North Galaxy
Koning Albert II-laan 33, bus 30
1030 Brussel

De Commissie  is onder meer belast met de schatting van kunstwerken voor de toepassing van sommige fiscale wetten. Deze Commissie is samengesteld uit elf leden, die door de Minister van Financiën zijn benoemd.

Budgettaire middelen

1. Budget werking FOD Financiën 2012

2. Ontvangsten door de FOD Financiën 2012

3. Geaffecteerde ontvangsten bestemd voor de financiering van andere overheden 2012

Personeelsmiddelen

Opdeling van het personeel per administratie/dienst en per niveau (toestand op 31.12.2012)

Opdeling van het personeel per administratie/dienst en per statuut (toestand op 31.12.2012)

Opdeling van het personeel per administratie/dienst en per leeftijd (toestand op 31.12.2012)

Opdeling van het personeel per administratie/dienst en per taalrol (toestand op 31.12.2012)

Opdeling van het personeel per geslacht

Meer gegevens

Opdeling van het personeel per arbeidsregime

Meer gegevens

Opdeling van het personeel per werkplaats per regio

Meer gegevens

Opdeling van het personeel per werkplaats per provincie

Meer gegevens

Opdeling van het personeel per woonplaats

Meer gegevens

Voornaamste stakeholders