Federale Staatsschuld - Agentschap van de Schuld

Voorwoord van de heer Koen Geens, minister van Financiën

Hoewel men na een veelbelovend eerste trimester kon hopen op een economisch herstel, kende België in 2012 toch een negatieve economische groei. Deze evolutie was deels het gevolg van het feit dat de soevereine schuldencrisis in de eurozone bleef aanhouden.

De onzekerheid bij de consumenten vertaalde zich in een vermindering van de binnenlandse vraag die, in tegenstelling tot 2011, de economie niet meer ondersteunde.  Voor 2012 wordt de reële bbp-groei dan ook geschat op -0,3%. Toch is ons land erin geslaagd om de stijging van de werkloosheid te beperken.  Ook nam de  inflatie af van 3,5% tot 2,8%, wat wel een positief punt was.

De openbare financiën hadden te lijden onder deze verslechtering van de conjunctuur.  Zo wordt het tekort van de gezamenlijke overheid voor 2012 geraamd op 3,9% van het bbp, waarbij rekening gehouden werd met de kapitaalsverhoging van Dexia in december 2012.  Zonder deze kapitaalsinjectie zou het tekort 3,1% van het bbp bedragen.  Het tekort bleef evenwel onder het Europees gemiddelde.

De interestlasten zijn lichtjes gestegen tot 3,5% van het bbp, een stijging met 0,2 procentpunt.  Dit was deels het gevolg van het feit dat de daling van de interestlasten op de schuld – de gewogen gemiddelde rentevoet bedroeg in 2012 3,49% tegen 3,69% in 2011 – niet voldoende was om de gestegen schuldratio te compenseren.

Deze laatste is inderdaad gestegen en ging van 97,8% van het bbp naar 99,8 %  eind 2012, dus iets meer dan voorzien in het stabiliteitsprogramma (99,4% van het bbp). Deze toename kan gedeeltelijk verklaard worden door de financiële hulp die ons land bood in het kader van de Europese Unie en die 1,5% van het bbp vertegenwoordigde.  België is er niettemin in geslaagd om onder de 100%-drempel te blijven.

Dankzij een efficiënt beheer van de schuld is de Algemene Administratie van de Thesaurie (Agentschap van de Schuld) er in deze moeilijke economische context in geslaagd om op een optimale wijze de financieringsbehoeften van de Staat te verzekeren. Het Agentschap gaf in 2012 leningen op lange en middellange termijn uit voor meer dan 48 miljard euro, voornamelijk door middel van lineaire obligaties (OLO), het  kerninstrument van de schuld. Dit bedrag was hoger dan voorzien en liet toe om de schuld op korte termijn te verminderen. De Schatkist heeft gebruik gemaakt van de vraag van investeerders naar Belgisch langetermijnschuldpapier waarvan de uitgifte gebeurde tegen historisch lage rentes. Ter illustratie: de rente van de OLO op 10 jaar bedroeg 2,10% in december, waar zij een jaar eerder nog meer dan 4% bedroeg. 

Bovendien bleef het Agentschap van de Schuld, zoals in 2011, op een optimale manier instaan voor de financieringsbehoeften van de Staat. In dit kader heeft het zijn politiek van terugkoop en prefinanciering opgedreven. Deze verschillende elementen hebben geleid tot een stijging  van de duur en van de gewogen gemiddelde looptijd van de schuld, en tot een vermindering van het herfinancierings- en herzettingsrisico.  Het Agentschap is dus de uitdagingen voor 2012 met succes aangegaan.

De Minister van Financiën,
Koen Geens

Naar het jaarverslag 2012 van het Agentschap van de Schuld