Jaarrekening

 

 

 Toelichting

Balans - Activa

Vorderingen op ten hoogste een jaar

Het bedrag van 16.031,99 euro vermeld onder deze rubriek vertegenwoordigt een bijkomende werkingssubsidie 2012 te storten aan het Zilverfonds om zijn werkingskosten voor het jaar 2012 te dekken.

Geldbeleggingen

Op 31 december 2012 bedragen de beleggingen van het Zilverfonds 19.174.131.639,92 euro, verdeeld als volgt:

Overlopende rekeningen

Het bedrag van 1.121,99 euro opgenomen onder deze rubriek is samengesteld uit enerzijds de gelopen maar nog niet geïnde interesten op de kortetermijnbeleggingen, met andere woorden het deel van de interesten dat betrekking heeft op het beschouwde boekjaar maar dat pas effectief zal ontvangen worden in de loop van het volgende boekjaar, en anderzijds een last die betrekking heeft op het boekjaar 2013.

Balans - Passiva

Reserves

Reserves niet-fiscale ontvangsten

De rubriek "reserves niet-fiscale ontvangsten" blijft op 31 december 2012 ongewijzigd op 12.929.096.906,38 euro. Gedurende dit dienstjaar werd geen enkele niet-fiscale ontvangst toegekend aan het Fonds.

Reserves begrotingssurplussen

Wegens het ontbreken van een begrotingssurplus werd geen enkel bedrag toegekend aan het Fonds in 2012. Deze rubriek blijft dus ongewijzigd op 176.000.000,00 euro.

Reserves afkomstig van de opbrengsten van beleggingen

De interesten op de twee zerocoupon-beleggingen die in 2012 op eindvervaldag kwamen, hetzij een bedrag van 555.895.129,13 euro, werden door het Fonds ontvangen. Zoals de voorgaande jaren omvat deze rubriek in 2012 eveneens de interesten op het saldo van de zichtrekeningen bij de Nationale Bank van België dat elke dag “overnight” belegd wordt bij de Schatkist, hetzij een bedrag van 1.420,36 euro.

Kapitaalsubsidies

Deze rubriek vertegenwoordigt het deel van de investeringssubsidie dat nog niet verbruikt werd voor de aflossingen.

Overlopende rekeningen

Het betreft voornamelijk de gelopen interesten op de zerocoupon-beleggingen. Om te vermijden dat de reserves zouden verhoogd worden met de verworven maar nog niet geïncasseerde interesten, worden deze bedragen op een overlopende rekening geboekt tot hun effectieve ontvangst.

Resultatenrekening - Lasten

De werkingskosten (283.680,18 euro) bestaan voornamelijk uit kosten met betrekking tot de bezoldigingen van het personeel van het Fonds. Deze lasten worden gesubsidieerd door de federale Staat zoals de andere bedrijfsopbrengsten aantonen. 

Resultatenrekening - Opbrengsten

Opbrengsten van de vlottende activa

Voor het dienstjaar 2012 beloopt deze rubriek 555.896.549,49 euro en omvat de ontvangen interesten op de beleggingen die in 2012 op eindvervaldag kwamen (555.895.129,13 euro). Onder deze rubriek worden eveneens de interesten opgenomen op het saldo van de zichtrekeningen bij de Nationale Bank van België dat dagelijks “overnight” bij de Schatkist belegd wordt (1.420,36 euro).

Verslag van de bedrijfsrevisor over de jaarrekeningen op 31 december 2012

Overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen, breng ik U verslag uit in het kader van het mandaat van bedrijfsrevisor die mij werd toevertrouwd.

Dit verslag omvat mijn oordeel over het getrouw beeld van de jaarrekening evenals de vereiste bijkomende vermeldingen.

Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Ik heb de controle uitgevoerd van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012, opgesteld op basis van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, met een balanstotaal van 19.174.149.945,71 EUR en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van 555.896.549,49 EUR.

Het opstellen van de jaarrekening valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het opzetten, implementeren en in stand houden van een interne controle met betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave van de jaarrekening die geen afwijkingen van materieel belang, als gevolg van fraude of van het maken van fouten,bevat; het kiezen en toepassen van geschikte waarderingsregels; en het maken van boekhoudkundige ramingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Het is mijn verantwoordelijkheid een oordeel over deze jaarrekening tot uitdrukking te brengen op basis van mijn controle. Ik heb mijn controle uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen en volgens de in België geldende controlenormen, zoals uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze controlenormen vereisen dat mijn controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang, als gevolg van fraude of van het maken van fouten, bevat.

Overeenkomstig voornoemde controlenormen heb ik rekening gehouden met de administratieve en boekhoudkundige organisatie van de instelling, alsook met de procedures van interne controle. Ik heb van de verantwoordelijken en van het bestuursorgaan van het  Fonds de voor mijn controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen. Ik heb op basis van steekproeven de verantwoording onderzocht van de bedragen opgenomen in de jaarrekening. Ik heb de gegrondheid van de waarderingsregels, de redelijkheid van de betekenisvolle boekhoudkundige ramingen gemaakt door de instelling, alsook de voorstelling van de jaarrekening als geheel beoordeeld. Ik ben van mening dat deze werkzaamheden een  redelijke basis vormen voor het uitbrengen van mijn oordeel.

Naar mijn oordeel geeft de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012 een getrouw beeld van het vermogen,  de financiële toestand en  de resultaten van de instelling, overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Bijkomende vermeldingen

Het opstellen en de inhoud van het jaarverslag, alsook het naleven door de instelling van de toepasselijke wetten en van de statuten, vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

Het is mijn verantwoordelijkheid om in mijn verslag de volgende bijkomende vermeldingen op te nemen die niet van aard zijn om de draagwijdte van mijn verklaring over de jaarrekening te wijzigen:

- het jaarverslag bevat de door de wet vereiste inlichtingen en stemt overeen met de jaarrekening;

- onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, wordt de boekhouding gevoerd en de jaarrekening opgesteld overeenkomstig de in België toepasselijke wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften;

- ik dien u geen enkele verrichting of beslissing mede te delen die in overtreding met de statuten of de toepasselijke wetten zou zijn gedaan of genomen. De resultaatsverwerking die wordt voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen.

Brussel, 22 mei 2013

Martine BRANCART
Bedrijfsrevisor