Lopende projecten

Bijzonder Beschermingsfonds (BBF)

Een tweede versie van de “Gentlemen’s Agreement” werd in januari ondertekend door het BBF en Febelfin. De wijzigingen betreffen vooral de technische aspecten van de opmaak en de levering van de bestanden door de financiële instellingen.

Deze tweede versie heeft eveneens geleid tot een tweede reeks van testen met de gegevensbestanden opgestuurd door een representatieve steekproef van de financiële instellingen. Deze testen werden succesvol uitgevoerd.

Het BBF heeft eveneens gewerkt aan de ontwikkeling van een informaticatoepassing die moet toestaan de rechthebbenden uit te betalen binnen de termijn voorzien door de wet. Eind 2012 was de toepassing in testfase, de definitieve oplevering is voorzien voor het eerste kwartaal 2013.

Slapende tegoeden (Pandora)

Het gebruik van het informaticaprogramma Pandora, ontwikkeld om de slapende tegoeden te beheren, bracht in 2011 enkele structurele tekortkomingen van de toepassing aan het licht.

Enerzijds bleken de financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen niet steeds in staat om de gelden en gegevens op een correcte wijze over te dragen aan de DCK. Anderzijds vertoonde ook het programma zelf enkele onvolkomenheden, zodat er beslist werd een aanvulling ter verbetering en stabilisatie van dit project te vragen.

In 2012 werden de werkzaamheden voor de aanpassing van de applicatie opgestart. Er werd daarnaast ook verder samengewerkt met Febelfin, Assuralia, de financiële instellingen en de verzekeringsmaatschappijen opdat de overdracht van gegevens vlotter zou kunnen verlopen.

Online toegang voor solidaire borgstellers (SP10A)

Het informaticaproject Access online voor de solidaire borgstellingen, gestart in het kader van Coperfin, moet solidaire borgverleners toelaten op een beveiligde wijze toegang te krijgen tot hun dossiers.

Online beheer faillissementsfondsen (SP10B)

Dit project betreft het beheer van de faillissementsfondsen bij de 27 lokale agentschappen van de DCK. Het doel is om aan curatoren toe te laten via het web hun dossiers te raadplegen en simulaties voor de interestberekening uit te voeren. In tweede instantie zou deze online toepassing ook toegankelijk worden voor de Voorzitters van de Rechtbanken van koophandel en de Rechters-commissarissen, voor wat betreft de faillissementen van hun gerechtelijk arrondissement.

Ingevolge de verplichtingen van de nieuwe boekhouding en de overname van het project door een nieuw ICT-bedrijf, werden de testen in 2012 voortgezet teneinde een stabiele en performante informaticatoepassing te bekomen op het niveau van de boekhouding van de agentschappen. Deze zou hen toestaan, in de loop van 2013, hun betalingen via BTM te kunnen automatiseren.

Dematerialisatie van effecten aan toonder (Demat)

De DCK is de laatste schakel in de ketting van de dematerialisatie; zowel de opbrengst van de verkoop van de effecten als de effecten zelf die niet verkocht konden worden moeten haar immers ten laatste op 30 november 2015 overgemaakt worden. Tenslotte zal ze worden belast met de teruggave aan de personen die zich aanmelden en die hun rechten kunnen aantonen, na de eventuele boete voorzien in de wet van 14 december 2005 te hebben ontvangen.

Om de DCK toe te staan deze opdracht uit te voeren, moet een informatica-toepassing ontwikkeld en geïmplementeerd worden. Daarvoor werd er een project opgestart begin 2012, en werden de nodige stappen genomen voor een eerste fase zijnde de functionele analyse die in 2013 zal starten.