De Deposito- en Consignatiekas in cijfers

Deposito’s

Ontvangsten en teruggaven

De ontvangsten en de teruggaven in 2012 bedragen:

ONTVANGSTEN

 • 1.853.648.473,30 voor de ontvangsten in euro
 • 3.636.275,03 voor de ontvangsten in effecten
 • 1.309.184,83 voor de ontvangsten in deviezen (tegenwaarde in euro op 31/12/2012)

TERUGGAVEN

 • 1.873.703.364,98 voor de teruggaven in euro
 • 19.542.623,61 voor de teruggaven in effecten
 • 1.355.541,06 voor de teruggaven in deviezen (tegenwaarde in euro op 31/12/2012)

Cijfers: Bijlage III

Verdeling over euro, effecten en deviezen

Ten opzichte van 2011 daalde het saldo van de deposito's in euro met 20.054.891,68, van de deposito’s in effecten met 15.906.348,58 en van de deposito's in deviezen met 46.356,23 (tegenwaarde in euro op 31/12/2012)

Cijfers: bijlage III

Deposito's in euro

De daling van 20.054.891,68 euro van de deposito's in euro in 2012 is verdeeld als volgt:

 • gerechtelijke consignaties (-5.170.800,41)

De faillissementen vertegenwoordigden hierin 70 % van de consignaties in euro. Op 31/12/2012 waren er voor alle agentschappen samen 23.001 openstaande faillissementen voor een bedrag van € 1.284.911.595,02 (tegen 23.311 openstaande faillissementen op 31/12/2011 voor een openstaand bedrag van 1.278.124.904,38 EUR).

 • binnendienstconsignaties en opbrengst geconsigneerde waarden (-22.765.847,58)
 • borgtochten,  diverse deposito’s en tegenwaarde coupons (+16.834.667,03)
 • onvrijwillige buitenbezitstellingen van effecten aan toonder en “squeeze-out” of “openbaar uitkoopbod” (-28.358.525,40)
 • BBF (+182.814,44)
 • slapende tegoeden (+22.554.342,67)
 • BBF – APRA (-3.331.542,43)

Deposito's in effecten

De daling met 15.906.348,58 van de deposito’s in effecten in 2012 is verdeeld als volgt:

 • consignaties  (-51.961,87)
 • administratieve borgtochten  (-15.819.413,84)
 • borgtochten inzake sociale wetten (-33.472,87)
 • slapende tegoeden – globaal beheer (-1.500,00)

Deposito's in deviezen

De daling met 46.356,23 EUR van de deposito’s in deviezen is verdeeld als volgt:

USD (+108.474,51)

 • slapende tegoeden – individueel beheer (+ 47.425,62)
 • slapende tegoeden – intrest deviezenrekening (+ 359,65)
 • onvrijwillige buitenbezitstellingen (+57.796,81)
 • consignaties (+ 172,51)
 • intrest deviezenrekening – Andere diensten (+ 2.719,92)

CAD (+ 168,32)

 • slapende tegoeden – intrest deviezenrekening (+ 15,59)
 • intrest deviezenrekening – Andere diensten (+ 152,73)

GBP (- 173.949,32)

 • slapende tegoeden – intrest deviezenrekening (+ 11.546,53)
 • onvrijwillige buitenbezitstellingen (- 186.520,66)
 • intrest deviezenrekening – Andere diensten (+ 1.024,81)

DKK (- 86.485,89)

 • onvrijwillige buitenbezitstellingen (- 87.135,62)
 • intrest deviezenrekening – Andere diensten (+ 649,73)

HUF  (- 7.196,27)

 • onvrijwillige buitenbezitstellingen (- 7.962,18)
 • intrest deviezenrekening – Andere diensten (+ 765,91)

AUD (+ 73.876,00)

 • slapende tegoeden – intrest deviezenrekening (+ 1.975,59)
 • onvrijwillige buitenbezitstellingen (+ 69.967,06)
 • intrest deviezenrekening – Andere diensten (+ 1.933,35)

EUR (- 206,44)

 • slapende tegoeden – intrest deviezenrekening (+ 3,43)
 • onvrijwillige buitenbezitstellingen (- 209,87)

HKD (+ 28.686,97)

 • onvrijwillige buitenbezitstellingen (+ 28.612,52)
 • intrest deviezenrekening – Andere diensten (+ 74,45)

PLN (+ 10.275,90)

 • onvrijwillige buitenbezitstellingen (+ 10.135,16)
 • intrest deviezenrekening – Andere diensten (+ 140,74)

Kastoestand

Verplichte belegging in obligaties

De DCK moet de sommen, waarvan zij de aanwending voor de lopende dienst niet voorziet, beleggen in door de Staat uitgegeven of gewaarborgde obligaties1.

Tegoeden van de DCK

Eigen portefeuille

De DCK bezit een eigen portefeuille, waarvan in 2012 de nominale waarde op 31 december 2.280.874.958,27 EUR bedroeg.

Vordering op de Schatkist en tegoed bij de Financiële Post

De DCK beschikt bovendien over een (hierna gedetailleerde) debet op de Schatkist van -1.157.332,71 EUR en over een tegoed van 215.630.486,83 EUR bij de Financiële Post.

Totaal van de verschillende tegoeden

Het totaal van die verschillende tegoeden, 2.556.403.789,24 EUR, vertegenwoordigt de tegenwaarde in euro van de deposito's op 31 december 2012.

De onderstaande tabellen geven een beeld van de op 31 december 2012 openstaande deposito's in euro, enerzijds ingedeeld naar oorsprong, en anderzijds naar het beheer der gelden.

 

 

 Effectenbeheer bij de NBB

De Nationale Bank van België (NBB), handelend in de hoedanigheid van Rijkskassier, staat in voor de ontvangst, de bewaring en de teruggave van de gedeponeerde effecten. Die effecten zijn op een speciale rekening op naam van de DCK geplaatst.

Stand van de NBB rekening

De effectenrekeningen van de DCK bij de NBB vertonen op 31 december 2012 volgende saldi:

Deviezenbeheer bij BNP Paribas Fortis

BNP Paribas Fortis staat als deviezenbeheerder in voor de ontvangst, de bewaring en de teruggave van de gedeponeerde deviezen. De deviezen worden beheerd op 2 speciale rekeningen geopend op naam van de DCK.

Stand van de deviezenrekening

De deviezenrekeningen van de DCK bij BNP Paribas Fortis vertonen op 31 december 2012 volgende saldi:

Stand van zaken Schatkistrekening

Vorderingen van de DCK op de schatkist

De rekening-courant met de Schatkist werd op 31 december 2012 afgesloten met een saldo van  -1.157.332,71 EUR.

Cijfers: Bijlage II

Stortingen ten gunste van de Schatkist

De intresten van de beleggingen (opbrengst van de portefeuille), de ontvangen administratiekosten op deposito’s in effecten en de door verval getroffen deposito’s in geld of in effecten worden aan de Schatkist toegekend, onder verplichting voor laatstgenoemde aan de DCK de intresten terug te betalen die zij aan de rechthebbenden heeft uitgekeerd2.

In onderstaande tabel worden de opbrengsten weergegeven die de DCK gedurende het jaar 2012 voor de Schatkist heeft gerealiseerd.

Solidaire waarborgen

De gezamenlijke en solidaire waarborg

Ondernemers, vergunninghouders en aannemers van werken van algemeen nut kunnen een gezamenlijke en solidaire waarborg3 stellen bij een kredietinstelling, een verzekeringsonderneming of een daartoe erkende beroepsvereniging. Deze vennootschappen mogen verbintenissen waarborgen tot een bedrag tienmaal zo groot als de gedeponeerde waarborg, maar mogen zich voor eenzelfde aannemer niet borg stellen voor een som die hun waarborg zou overtreffen.

Vanaf 1 januari 1972 werd deze vorm van borgstelling uitgebreid tot de woningbouw (Wet Breyne)4. De door deze vennootschappen gedeponeerde waarborgen bedragen 174.953.474,70 EUR in effecten en 9.309.578,70 EUR in geld.

Cijfers: Bijlage III, rubriek I/5 en rubriek II/3

Afzonderlijke boekhouding

De inschrijving en de vrijgave van de door deze vennootschappen onderschreven verbintenissen maken het voorwerp uit van een afzonderlijke boekhouding.

Cijfers: Bijlage III, rubriek III

Woningbouw

In het kader van de Wet Breyne werden 4.895 borgstellingakten (gezamenlijke en solidaire waarborg) gesteld in 2012.

Schuldvorderingen voortvloeiend uit vonnissen

Aantal verrichtingen in 2012

Schuldvorderingen die voortvloeien uit vonnissen5 worden uitbetaald door de DCK.
In de loop van het jaar 2012 heeft de DCK 2.774 verrichtingen van die aard uitgevoerd voor een bedrag van 380.418.859,07 EUR.

Speciale fondsen (orderekeningen)

Bewaring en beheer speciale fondsen

De DCK kan met de bewaring of het beheer van effecten of speciale fondsen worden belast. De verrichtingen, voortvloeiend uit deze bijkomende opdrachten, zijn opgenomen in de orderekeningen6.

Beheerde portefeuilles

De DCK beheert de portefeuilles van:

1. De vroegere Verzekeringskas van het gewezen personeel in Afrika7

In de loop van het jaar 2012 werden er geen intresten naar de Schatkist gestort. Op 31 december 2012 beliep het nominaal bedrag van deze portefeuille 3.523.418,30 EUR.

2. De vroegere pensioenkassen van de rechthebbenden van de staatsagenten en van de leden van het leger en de Rijkswacht 8

Gedurende het jaar 2012 werd 12.302,84 EUR als opbrengst van de waarden naar de Schatkist gestort. Op 31 december 2012 beliep het nominaal bedrag van deze portefeuille 533.350,27 EUR.

Cijfers: Bijlage VIII

1 Artikel 22 van het koninklijk besluit van 18 maart 1935 tot samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de DCK

2 Artikelen 23 tot 28 van het organiek besluit

3 Onafhankelijk van de borgtochten in geld of in overheidsfondsen heeft het koninklijk besluit van 11 maart 1926 betreffende de borgtochten van aannemers, de gezamenlijke en solidaire waarborg ingesteld. Het koninklijk besluit van 14 maart 2002 betreffende de gezamenlijke borgtochten voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten heeft het koninklijk besluit van 11 maart 1926 opgeheven en een reeks van wijzigingen uitgewerkt.

4 Koninklijk besluit van 21 oktober 1971 houdende uitvoering van de artikelen 7, 8 en 12 van de wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen (de zogenaamde wet “Breyne”)

5 Uitvoering van artikel 100, laatste lid, van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit. Op deze sommen is de dertigjarige verjaring van toepassing (artikel 25 van het koninklijk besluit nr. 150 (inrichting en werking van de DCK)

6 Artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 betreffende het organiek statuut van de DCK

7 Artikel 38 van de wet van 28 december 1973 betreffende de budgettaire voorstellen 1973/1974

8 Wet van 2 augustus 1955 houdende afschaffing van het Amortisatiefonds van de Rijksschuld