Nationale Kas voor Oorlogspensioenen

Jaarverslag over de verrichtingen en de toestand van de Nationale Kas voor Oorlogspensioenen

Door de wet van 23 januari 1925 opgericht en beheerd door de FOD FINANCIEN - ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE THESAURIE bij toepassing van de wet van 30 november 1979 en van het koninklijk besluit van 21 december 1979.

Colofon

Briefwisseling
Federale Overheidsdienst Financien
Algemene Administratie van de Thesaurie
CDVU - Oorlogspensioenen
Kunstlaan 30
B-1040 Brussel

 + 32(0)257 257 11 of + 32(0)257 476 62
 cdvupensioenen.thesaurie@minfin.fed.be

Website : www.cdvupensioenen.fgov.be

Redactie
Nadine Ketelers, financieel en administratief deskundige

Webmaster
Dirk Hendrickx, eerste attaché van financiën

Verantwoordelijke uitgever
Marc Monbaliu, Administrateur-generaal

Beheer

De Minister van Financiën heeft aan de Administrateur-generaal van de Thesaurie bepaalde bevoegdheden opgedragen, inzonderheid de bevoegdheid om het dagelijks bestuur van de Kas waar te nemen.

In de uitoefening van zijn bevoegdheden ten aanzien van de Nationale Kas voor Oorlogspensioenen voert de Administrateur-generaal van de Thesaurie de titel van Administrateur van de Nationale Kas voor Oorlogspensioenen.

De Administrateur van de Kas wordt bijgestaan door een Raadgevend Comité dat als taak heeft voorstellen te doen die het vervullen van de opdracht van de Kas vergemakkelijken.

Samenstelling van het Raadgevend Comité

  • Voorzitter: M. MONBALIU, Administrateur
  • Leden:

    • D. DE NEEF, Afgevaardigde van de Voorzitter van het Coördinatiecomité der verenigingen van Weggevoerden, Werkweigeraars en Burgerlijke slachtoffers van beide oorlogen
    • A. BERTOUILLE, Algemeen Secretaris van het Sociaal Fonds van Politieke Gevangenen, Ascendenten, Weduwen en Wezen
    • M. AVART, Auditeur-generaal van financiën bij de Pensioendienst Openbare Sector
    • Chr. BINAME, Eerstaanwezend adviseur bij BNP Paribas

Jaarverslag van de bewerkingen en de toestand van de Nationale Kas voor Oorlogspensioenen

Bij toepassing van de wet van 30 november 1979 en van het KB van 21 december 1979, wordt de Nationale Kas voor Oorlogspensioenen beheerd in de schoot van de FOD Financiën door de Algemene Administratie van de Thesaurie.

Ingevolge de verhoging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, heeft de Kas de renten en pensioenen gekoppeld aan dit indexcijfer, verhoogd op 01 april 2012:

- coëfficiënt 1,5769  wat in totaal 75.113 wijzigingen vertegenwoordigt.

Op 31 december 2012 bedroeg het aantal pensioenen en renten 99.340  tegen 107.833 op 31 december 2011.

In 2012 gaf de betaling van oorlogspensioenen en -renten aanleiding tot een uitgave van 161.016.643,79 € tegen 171.738.370,88 € in 2011.

Ingevolge budgettaire wijzigingen zijn de renten voor nationale orden, toegekend aan rechthebbenden die al dan niet oorlogsdiensten hebben vervuld, inbegrepen in het verslag en dit vanaf 2006.

Werkterrein

De Nationale Kas heeft om en bij de honderdduizend pensioenen en renten ten laste die onderverdeeld worden in de volgende categorieën.