Omschrijving van de verschillende deposito’s en rekeningen

De verschillende deposito’s in geld, deviezen en effecten worden gegroepeerd in zeven categorieën: gerechtelijke consignaties, binnendienstconsignaties, borgtochten, onvrijwillige buitenbezitstellingen, slapende tegoeden, BBF en Resolutiefonds.

Gerechtelijke consignaties

Gerechtelijke consignaties zijn deposito’s in euro, effecten of deviezen die door de wet of door een gerechtelijke beslissing opgelegd of toegelaten worden.

De belangrijkste gerechtelijke consignaties zijn:

 • vergoedingen voor onteigeningen ten algemeen nut
 • faillissementsgelden
 • fondsen toebehorend aan minderjarigen en onbekwaam verklaarden
 • kantonnementen
 • alle bewaargevingen bevolen door het gerecht
 • borgtochten voor voorlopige invrijheidsstelling
 • gerede betalingen
 • stock options (uitsluitend effecten)

Cijfers: Bijlage III, rubrieken I/1, II/2 en IV/4.

Binnendienstconsignaties

De binnendienstconsignaties zijn deposito’s in euro en omvatten voornamelijk:

 • verplichte deposito’s opgelegd aan de notarissen1
 • vrijwillige bewaargevingen
 • schuldvorderingen voortkomend uit vonnissen ten voordele of ten laste van de Staat en de Provincies
 • de opbrengst van de geconsigneerde waarden

Cijfers: Bijlage III, rubrieken I/2 en I/4.

Borgtochten

De borgtochten, in geld of effecten, worden opgelegd door administratieve voorschriften. Ze betreffen:

 • borgtochten van aannemers van openbare werken
 • borgtochten gedeponeerd door de kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en daartoe erkende beroepsverenigingen inzake de solidaire waarborgen2
 • borgtochten ter uitvoering van de sociale wetgeving betreffende de wet Breyne
 • de ondernemingen van hypothecaire leningen en de sociale secretariaten van werkgevers

Cijfers: Bijlage III, rubriek I/5 en II/3 en II/4.

De tegenwaarde van de vervallen coupons en de diverse deposito’s zijn ook in deze categorie opgenomen.

Cijfers: Bijlage III, rubrieken I/6 en I/7.

Onvrijwillige  buitenbezitstellingen

De rekening van de onvrijwillige buitenbezitstelling van effecten aan toonder omvat de wettelijk voorziene consignaties m.b.t.:

•    de onvrijwillige buitenbezitstellingen van effecten aan toonder
•    vereffende vennootschappen
•    squeeze-out (openbaar uitkoopbod)

Cijfers: Bijlage III, rubrieken I/3, II/1 en IV/3.

Slapende tegoeden

De slapende tegoeden omvatten de slapende euro-, effecten- en deviezenrekeningen evenals de slapende safes en verzekeringsovereenkomsten die door de financiële instellingen en verzekeringsondernemingen worden overgemaakt indien zij de rechthebbende(n) niet binnen de voorziene termijnen hebben kunnen opsporen3

Deze tegoeden worden opgesplitst in:

•    individueel beheerde tegoeden
•    globaal beheerde tegoeden van minder dan 20 EUR

Cijfers: Bijlage III, rubrieken I/9 en I/10, II/5 en IV/1.

BBF

Het BBF wordt gefinancierd door:

•    eenmalige toetredingsrechten
•    jaarlijkse bijdragen

Deze stortingen zijn afkomstig van de financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen en de erkende coöperatieve vennootschappen die deelnemen aan het depositowaarborgstelsel4.

Cijfers: Bijlage III, rubriek I/8 en bijlagen IV, V en VI.

Voor de uitbetaling van de rechthebbenden van de financiële instellingen en verzekeringsondernemingen die niet meer in staat zijn aan hun financiële verplichtingen tegenover hun klanten te voldoen, werd in 2011 een nieuwe postrekening geopend.

Cijfers: Bijlage III, I/11

Resolutiefonds

Het Resolutiefonds wordt gefinancierd door de jaarlijkse bijdragen die gestort worden door de kredietinstellingen naar Belgisch recht die over een erkenning van de NBB beschikken.

Cijfers: Bijlage III, I/11

1 Koninklijk besluit van 14 december 1935 (gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 januari 2002)
2 Verplichtingen opgelegd door het koninklijk besluit van 14 maart 2002 (gezamenlijke borgtochten)
3 Wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen, meer bepaald Hoofdstuk V “De slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten”
4 Het BBF werd opgericht bij KB van 14 november 2008 ter bescherming van de spaarders en beleggers en van de levensverzekeringen met gewaarborgd rendement, behorend tot tak 21