Bijlage IV: Wetgeving, reglementering en publicaties

Wetgeving en reglementering

Koninklijk besluit van 13 december 2012 houdende eervol ontslag van een lid en benoeming van een lid van de raad van bestuur van het Zilverfonds

Belgisch Staatsblad van 2 januari 2013, p. 7

Publicaties 

Zilverfonds, Jaarverslag 2011, mei 2012

Tekst beschikbaar op de website van het Zilverfonds, www.zilverfonds.be

Hoge Raad van Financiën, Studiecommissie voor de vergrijzing, Jaarlijks verslag, oktober 2012

Tekst beschikbaar op de website van de Hoge Raad van Financiën, www.docufin.fgov.be

Zilvernota 2013, 19 december 2012

Document opgenomen in de Algemene Toelichting bij de begrotingen van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2013, 19 december 2012, p. 46-57. Beschikbaar op de website van de Kamer van volksvertegenwoordigers, www.dekamer.be (document 53 2520/001)