Belangrijkste tendensen

Evolutie deposito’s in 2012

Zowel de deposito's in euro als die in effecten dalen in vergelijking met voorgaand jaar. De deposito’s in deviezen vertonen een lichte stijging.

Opbrengst voor de Schatkist in 2012

De DCK stortte 55.464.273,09 EUR naar de Schatkist (opbrengst van beleggingen en vervallen deposito’s).

Cijfers: tabel 9
Daarenboven transfereerde zij via het BBF1  999.873.620,28 EUR en via het Resolutiefonds 238.356.527,81 EUR naar de Interventiereserve van de Schatkist, wat het totaal aan doorgestorte fondsen op 1.293.694.421,18 EUR brengt.

Cijfers: tabel 3 en bijlage VI

Evolutie belangrijkste deposito’s in euro over 5 jaar

De deposito’s in euro vertonen in het algemeen een dalende trend. Deze daling is het laatste jaar voornamelijk te wijten aan de afname van de gerechtelijke consignaties, van de binnendienstconsignaties en van de deposito’s in het kader van de onvrijwillige buitenbezitstelling van toonderpapier. De Slapende rekeningen en de borgtochten daarentegen vertonen een belangrijke toename.

Cijfers: Bijlage III, rubriek I

Figuur 1: Evolutie van de belangrijkste deposito’s in euro over 5 jaar

Evolutie deposito’s in effecten over 5 jaar

De deposito’s in effecten vertonen een daling het laatste jaar.

Cijfers: Bijlage III, rubriek II

Figuur 2: Evolutie van de belangrijkste deposito’s in effecten over 5 jaar

Evolutie borgstellingsakten over 5 jaar

In vergelijking met het vorig jaar nemen in 2012 zowel de inschrijvingen als de vrijgaven van borgstellingakten toe.

De hierna volgende grafiek geeft de evolutie weer van de door de financiële instellingen neergelegde waarborgen en van de door hen onderschreven verbintenissen.

Figuur 3: Evolutie van de waarborgen en verbintenissen over vijf jaar

Cijfers: bijlage III, rubriek I, II en  III

Evolutie Interventiereserve BBF

De DCK stort sinds 2008 de toetredingsrechten en de jaarlijkse bijdragen van de financiële instellingen, de verzekeringsondernemingen en de erkende coöperatieve vennootschappen  aan het BBF in de interventiereserve van de Schatkist. Bij eventuele tussenkomsten van het BBF vraagt de DCK het nodige bedrag op uit deze reserve.

De uitbetaling van de gedupeerden van de vereffening van APRA wordt afgesloten met de uitbetaling van de laatste problematische dossiers. Eind 2012 beschikte het BBF nog over meer dan 3 miljoen euro van de 20 miljoen die uit de interventiereserve werd opgevraagd. Dit volstaat om de laatste gedupeerden schadeloos te stellen.
In 2012 is het BBF niet moeten tussenkomen in nieuwe dossiers.

Cijfers: Bijlagen IV, V en VI

Figuur 4: Evolutie van de stortingen in de Interventiereserve van het BBF

Interventiereserve Resolutiefonds

De wet van 28 december 2011 tot invoering van een bijdrage voor de financiële stabiliteit richtte het Resolutiefonds op in de schoot van de DCK. De jaarlijkse bijdragen  van de financiële instellingen worden in de interventiereserve van de Schatkist gestort.

De eerste bijdragen werden ontvangen in 2012 en alle deelnemers hebben bijgedragen zoals het de wetgeving voorschrijft. De ontvangen som bedraagt 238.356.527,81 EUR.

 

1 De deposito’s van het BBF (eenmalige toetredingsrechten en jaarlijkse bijdragen) worden doorgestort naar de Schatkist waar ze beschikbaar blijven voor het geval dit Fonds een tegemoetkoming moet uitbetalen.