Bijlagen

 A. Evolutie van de rating toegekend aan de federale overheidsschuld

B. Dealers in Belgische schatkistwaarden en plaatsende instellingen voor het jaar 2013

Primary dealers

Recognized dealers

BTB dealers

Plaatsende instellingen

C. Uitgiftekalender 2013

D. Organigram

E. Contacten (Agentschap van de Schuld)

Colofon

Contact
Federale Overheidsdienst FINANCIËN
Administratie van de Thesaurie
Agentschap van de Schuld
Kunstlaan, 30 - B-1040 Brussel

Tel.: + 32(0)257 47082
E-mail : public.debt@minfin.fed.be
Website : www.debtagency.be

Verantwoordelijke uitgever
Marc Monbaliu, Administrateur-generaal