Verklaring van de Commissie van Toezicht over het verslag betreffende het jaar 2012

DEPOSITO- EN CONSIGNATIEKAS

Stand op 31 december 2012

VERKLARING

van de Commissie van Toezicht over het verslag betreffende het jaar 2012

De bij de Deposito- en Consignatiekas ingestelde Commissie van Toezicht verklaart geen opmerkingen te hebben bij het verslag van de Heer Minister van Financiën.

Zij verklaart bovendien dat uit de verificaties welke zij heeft gedaan de overeenstemming van de portefeuille en van de beschikbare gelden met de staten betreffende de derdengelden is gebleken.

Ze vestigt er de aandacht op dat in punt 4 “Toegepaste rentevoeten” van het verslag (p. 13), het ministerieel besluit van 11 juni 2012 dat in voetnoot  2 is vermeld, enkel de vaststelling van de rentevoeten regelt voor het jaar 2011 en dat de ministeriele besluiten tot vaststelling van de toepasselijke rentevoeten voor 2012 nog niet waren ondertekend op het moment dat deze verklaring werd ondertekend.


Brussel, 27 juni 2013


Ph. ROLAND

O. ZRIHEN

D. DE BRONE