Slapende tegoeden

Financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen zijn verplicht hun slapende tegoeden over te dragen aan de DCK. De werkwijze en de in concreto te volgen procedure zijn voorgeschreven door de wet1 en werden bovendien in detail uitgewerkt in een 'Memorandum of Understanding' dat in overleg met vertegenwoordigers van de dienst slapende tegoeden, Febelfin en Assuralia werd opgesteld. Deze handleiding werd door Febelfin en Assuralia verspreid onder haar leden en is bovendien online consulteerbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën. In 2012 werden onderhandelingen opgestart over de aanpassing van dit document, onder meer op het vlak van de correctie van doorgestuurde gegevens.

Binnenkomende tegoeden

De hoeveelheid slapende tegoeden die in 2012 binnenkwam is lager dan in 2011. Eén van de redenen voor deze daling is het moratorium dat vanaf 22 juni 2012 gedurende 6 maanden werd ingevoerd door de Thesaurie. Gedurende deze periode werd er gestopt met het aanvaarden van nieuwe gegevens betreffende slapende tegoeden (voor bedragen hoger dan 20 euro) enerzijds en het behandelen van nieuwe aanvragen tot teruggave anderzijds. Deze maatregel werd genomen naar aanleiding van de problemen bij het opladen van de gegevens in de applicatie Pandora, de boekhoudkundige reconciliatie en de uitbetalingsprocedure. Tijdens het moratorium werden maatregelen genomen om de applicatie verder te stabiliseren en te verbeteren.

Een deel van de binnenkomende gelden betreft de slapende tegoeden met een saldo van minder dan 20 EUR. Deze tegoeden worden overgedragen zonder gegevens van de titularissen, zodat ze niet voor enige teruggave in aanmerking komen.

In de tweede plaats kwamen er eveneens slapende tegoeden van 20 EUR of meer binnen, die wel in aanmerking komen voor teruggave.

Betalingen

In 2012 werden 3.571 dossiers afgesloten door de uitbetaling van een tegoed aan de rechthebbenden.

Doorstorting aan het Zilverfonds

De Koning kan bij een in Ministerraad overlegd KB beslissen om de slapende tegoeden van minder dan 20 EUR toe te kennen aan het Zilverfonds. Tot op heden werd deze beslissing niet genomen, zodat de DCK geen initiatief in deze zin heeft genomen.

Verantwoording

De DCK moet in haar jaarverslag een algemeen overzicht geven van de slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten.

Cijfers: Bijlage III

1 Wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen, meer bepaald Hoofdstuk V “De slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten