Btw boetes herbekeken

Het systeem van niet-proportionele fiscale boetes werd op 1 juli 2012 aangepast (KB 44, BS van 17.07.2012). Het voornaamste doel van deze hervorming bestond erin tot meer coherentie, eenvoud en transparantie te komen. Inbreuken worden voortaan gegroepeerd per categorie. Dat zal het begrip en de toepassing van het systeem vereenvoudigen. Deze hervorming beantwoordt aan de doelstelling van de ‘nultolerantie’ die is opgenomen in de algemene beleidsnota.

Proportioneel versus niet-proportioneel

Proportionele geldboetes bestaan zowel op het vlak van de btw als op het vlak van de inkomstenbelastingen. Ze zijn van toepassing op bedragen die niet zijn betaald of niet werden aangegeven.

Niet-proportionele geldboetes daarentegen zijn van toepassing als een belastingplichtige (of schuldenaar) een verplichting niet of niet correct naleeft.

Bij de btw stellen we vast dat meer niet-proportionele geldboetes worden geïnd, aangezien er veel meer specifieke verplichtingen zijn. Bij de inkomstenbelastingen zijn er daarentegen meer proportionele geldboetes, omdat er daar eerder sprake is van niet-aangegeven of niet-betaalde bedragen.

Aanpassing van de bedragen

De meeste bedragen waren al twintig jaar niet meer aangepast. Daarom werden ze nu geïndexeerd. Dat gebeurde om rekening te houden met de doelstelling van de nultolerantie, en om de coherentie en de evenredigheid in het hele systeem te verbeteren. Ook al zijn de minimum- en maximumbedragen bepaald in de wetgeving verdubbeld, het gaat niet om een algemene verdubbeling van de boetes maar eerder om een aanpassing van de schalen.

Hergroepering in categorieën

Om de verschillende types van boetes te harmoniseren, zijn ze gehergroepeerd in categorieën. Zo worden de inbreuken van dezelfde soort ook op dezelfde manier bestraft, wat in het verleden niet het geval was.

btw-rekening-courant

Het bedrag van de proportionele geldboete dat is verschuldigd in geval van niet-betaling of niet-tijdige betaling bij het opmaken van een bijzondere rekening (tabel G, punt I, 2A van het KB nr. 41) werd verhoogd tot 15% van de verschuldigde belasting. Zo willen we de btw-plichtigen aanzetten om hun betalingsverplichtingen te respecteren.