Duitse belastingheffing op Duitse oorlogspensioenen

Door een Duitse wetswijziging werden alle Duitse pensioenen ontvangen door inwoners van België, met terugwerkende kracht tot 2005 belast. Hierdoor kwamen ook oorlogspensioenen van voormalige dwangarbeiders in het vizier. De FOD Financiën stelt de nodige en relevante informatie ter beschikking om eventuele problemen met de Duitse ‘fiscus’ op te lossen.

In het najaar van 2011 ontvingen verschillende Belgische inwoners Duitse belastingbrieven. De Duitse regering had in 2010 immers beslist om belastingen te heffen op alle pensioenen die ze vanaf 2005 uitbetaalt aan buitenlanders. Hierdoor werden ook de pensioenen van voormalige dwangarbeiders belast. Deze werkwijze zorgde voor de nodige verontwaardiging en ongerustheid bij de voormalige dwangarbeiders en hun rechthebbenden. 

Uitbreiding vrijstellingsregels

Aanvankelijk konden immers alleen diegenen die door de Duitse federale wet worden erkend als ‘slachtoffers van de nationaal-socialistische vervolging’, een vrijstelling genieten. De Duitse ambassade kan specifieke informatie verlenen over dit statuut. Na contacten tussen de Belgische en Duitse Minister van Financiën werd aan de Duitse administratie begin maart 2012 een lijst van de FOD Sociale Zekerheid bezorgd met de door België erkende gedeporteerden voor dwangarbeid. Personen op deze lijst vermeld kunnen een vrijstelling genieten. Begin 2013 zijn beide landen tot een volledige oplossing gekomen. Daarbij is overeengekomen dat zij die werden ingelijfd bij de Wehrmacht, politieke gevangenen, krijgsgevangenen, joodse gedeporteerden of anderen die een Belgisch statuut van nationale erkentelijkheid hebben en een pensioen van Duitse oorsprong (dat verband houdt met de gebeurtenissen van de oorlog 1940-1945) ontvangen, op dit inkomen voortaan geen Duitse belasting meer moeten betalen. 

Bezwaarschrift

Deze vrijstellingen worden echter niet automatisch verleend. Betrokken personen moeten eenmalig een bezwaarschrift indienen bij het Finanzamt Neubrandenburg in Duitsland. De FOD Financiën stelt een modelbezwaarschrift ter beschikking op zijn website. Bij de ontwikkelingen rond de belastingheffing op Duitse pensioenen nam de FOD Financiën de rol van ondersteunende dienstverlener op en probeerde belanghebbenden bij te staan door relevante informatie te verstrekken. Als men eenmaal over een vrijstelling beschikt, zal die in de volgende jaren automatisch worden toegepast op de te ontvangen pensioenen.

Nadia Ramakers

Informatieambtenaar internationale fiscaliteit Team GWO

Ons team heeft als kenniscentrum geen proactieve, maar een ondersteunende rol en verstrekt informatie.

Waar staat Team GWO voor?

N.R.: Team GWO staat voor Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen. Het is een samenwerkingsverband tussen de belastingdiensten van België, Nederland en Duitsland, dat is gehuisvest in Maastricht. We zijn opgericht als kenniscentrum, als specialistenteam om informatie te geven over belastingheffing bij grensoverschrijdende situaties. 

Welke rol had Team GWO bij de ontwikkelingen rond de belastingheffing op Duitse pensioenen?

N.R.: Ons team heeft geen proactieve rol, maar wel een ondersteunende. Wij werden na de wetswijziging in 2005 gecontacteerd door mensen die met vragen zaten. Zij kwamen spontaan bij ons terecht of werden doorverwezen door vakbonden, gemeentes of belastingkantoren in België. Ook het Finanzamt Neubrandenburg stuurde personen door. Wij verstrekken informatie, maar komen niet tussen in dossiers aangezien wij geen toegang hebben tot alle gegevens.

Hoe komt het dat ex-dwangarbeiders Duitse belastingbrieven ontvingen in 2011?

N.R.: Iedereen met een Duitse rente werd aangeschreven. Pas toen de gegevens van al deze pensioengerechtigden waren gecentraliseerd binnen Finanzamt Neubrandenburg, zijn belastingbrieven verstuurd. Men moet zelf aantonen om welke redenen men niet belastbaar is. Dit ligt natuurlijk zeer gevoelig bij oorlogsslachtoffers omdat zij worden herinnerd aan een pijnlijk verleden. Door een optimale dienstverlening trachten wij hen te helpen.