Nieuwe benadering van de fiscale controle

De efficiëntie aanzienlijk verhogen is een van de doelstellingen die de Algemene Administratie van de Fiscaliteit heeft bepaald in haar strategisch plan 2012-2017. Dat wil ze concreet bereiken door de compliance te bevorderen en de controles te optimaliseren, met de garantie van een gelijke behandeling voor alle belastingplichtigen die zich in gelijkaardige situaties bevinden.

Hogere compliance

De verplichting tot aangifte vergemakkelijkt

Om de compliance te verhogen, wil Fiscaliteit de verplichting tot aangifte vergemakkelijken door externe gegevens te verzamelen en vooraf elektronisch in te vullen. Dat maakt het mogelijk om meer Voorstellen van Vereenvoudigde Aangifte (VVA) te versturen en de aangiften in Tax-on-web zoveel mogelijk vooraf in te vullen.

Nultolerantie voor niet-aangevers

Verder voert Fiscaliteit enerzijds geleidelijk een nultolerantie in voor de belastingplichtigen die hun verplichting tot aangifte niet (correct) nakomen en gaat ze dit anderzijds preventief aanpakken.

Op het vlak van de nultolerantie streeft ze naar de harmonisering van de werkmethoden zoveel mogelijk digitaal en automatisch, voor de behandeling van de niet-aangevers.

Met dat doel werden er in 2012 acties gestart en/of ingevoerd:

  • de herziening van het proces waarmee de niet-aangevers moeten worden behandeld werd aangevat
  • herinneringsbrieven automatisch werden verstuurd naar de belastingplichtigen die hun aangifte niet tijdig hadden ingediend om hen ertoe aan te zetten hun situatie zo snel mogelijk recht te zetten
  • aanslagen van ambtswege werden gevestigd voor de belastingplichtigen-niet-aangevers
  • de automatische verzending van boeteberichten in de personenbelasting (operationeel in 2013) werd voorbereid

Bovendien werkt Fiscaliteit, in overeenstemming met de ministeriële en parlementaire instanties, aan wetswijzigingen om onder andere de doelstellingen voor de nultolerantie te kunnen realiseren.

Preventieve aanpak

Bepaalde controleacties werden in 2012 proactief aangekondigd aan de belastingplichtigen via de website van de FOD Financiën. De resultaten van deze acties worden gedetailleerd beschreven in het Cijfers jaarverslag. Fiscaliteit verbindt zich er ook toe om CRM-acties (Citizen Relationship Management) te organiseren om bepaalde doelgroepen te herinneren aan hun rechten en plichten (bijvoorbeeld met betrekking tot vruchtgebruik of meerwaarden op onroerende goederen) om de naleving daarvan later te controleren.

Optimalisering van de fiscale controle

Fiscaliteit wil haar controlebeleid nog meer optimaliseren. Daarom zal ze meer investeren in performant risicobeheer. Dat moet leiden tot een meer gerichte fiscale controle.

Om tegen 2017 de strategische doelstelling van 80% gerichte controles te bereiken via een centrale selectie op basis van het risicoprofiel, heeft Fiscaliteit in 2012 een meerjarencontroleplan opgesteld.
Op basis van dit meerjarenplan werd het controleplan 2012 opgemaakt, rekening houdend met de beschikbare medewerkers in de operationele diensten, de strategische prioriteiten en de actualiteit. Concreet werden 28 thematische en/of sectoriële controleacties uitgevoerd voor 82.048 centraal geselecteerde dossiers, altijd op basis van een risicoprofiel.

Fiscaliteit wil garanderen dat de belastingplichtigen die eenzelfde risicoprofiel vertonen evenveel kans hebben om te worden gecontroleerd, en dat voor eenzelfde type controle altijd een identieke benadering en dezelfde sancties worden toegepast. In die context werden maatregelen genomen om te vermijden dat dossiers niet worden geselecteerd door een gebrek aan controlecapaciteit in de operationele diensten. Om een gelijke behandeling te kunnen garanderen, werd voor elke actie bovendien een nauwkeurige controleaanpak en een te respecteren duur opgegeven.