Samenwerking tussen FOD Financiën en RVA

In 2009 hebben medewerkers van de FOD Financiën, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ) een werkgroep gevormd. Het doel daarvan was een geautomatiseerde uitwisseling van persoonsgegevens ter bestrijding van fraude door dienstenchequebedrijven. Die uitwisseling is sinds juni 2012 een feit.

Het aanvankelijke doel van het project was een antwoord te vinden voor verschillende behoeften, zoals die om gegevens uit te wisselen tussen de verschillende administraties in het kader van de coördinatie van de strijd tegen de fiscale en sociale fraude.

Volgens de Wet tot bevordering van buurtdiensten en –banen van 20 juli 2001 moeten de ondernemingen immers voldoen aan bepaalde voorwaarden om hun erkenning te krijgen of te behouden (onder meer geen achterstallige belastingen schuldig zijn aan de FOD Financiën).

In het verleden moesten de vragen naar bestaande schulden geval per geval door de RVA worden bekeken. Nu stuurt de RVA de lijst met nieuwe aanvragen voor erkenning telkens naar de FOD Financiën. Die gaat na of de betrokken ondernemingen geen achterstallige belastingschulden hebben ( minstens 2.500 euro in 2012) waarvoor zij geen afbetalingsplan volgen. Voor de al erkende ondernemingen wordt diezelfde vraag maandelijks gesteld.

Deze geautomatiseerde gegevensstroom heeft dus positieve gevolgen op zowel fiscaal als sociaal vlak. Het aantal controles door de verschillende instanties kan worden verhoogd. Dit om af te dwingen dat de regelgeving wordt nageleefd en schulden sneller worden aangezuiverd. Dankzij de communicatie van relevante gegevens worden acties ook beter gecoördineerd en kunnen de instanties passende maatregelen nemen.

De uitwisseling geeft vooral de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering de mogelijkheid om, als de voorwaarden voldaan zijn, over te gaan tot een uitvoerend beslag in handen van derden voor onbetwistbaar verschuldigde bedragen.