Diverse belastingen en taksen

Wat het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten betreft, zijn de  belangrijkste maatregelen die op het federaal vlak werden aangenomen de volgende:

  • nieuwe maatregel die de administratie toelaat het rechtsmisbruik doeltreffender tegen te gaan. Deze maatregel is van toepassing zowel op verrichtingen in de economische sfeer als op verrichtingen in de privésfeer (programmawet (I) van 29 maart 2012, BS 6 april 2012
  • verhoging van het tarief van de griffierechten met 15% (programmawet van 22 juni 2012,B.S. 28 juni 2012)
  • nieuw bijzonder recht van 150 euro op de procedures tot verkrijging van de Belgische nationaliteit en nieuwe vrijstelling van het bijzonder recht op vergunningen tot verandering van naam of van voornamen (wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken (BS 14 december 2012, ed. 2) 

Wat het Wetboek der successierechten betreft, zijn de belangrijkste maatregelen die op het federaal vlak werden genomen de volgende:

  • nieuwe maatregel die de administratie toelaat het rechtsmisbruik doeltreffender tegen te gaan. Deze maatregel is zowel toepasselijk op verrichtingen in de economische sfeer als op verrichtingen in de privésfeer (programmawet (I) van 29 maart 2012,B.S. 6 april 2012)
  • nieuwe maatregelen op het vlak van de afgifte door de ontvangers van de registratie en door de notarissen van attesten  of akten van erfopvolging; deze kunnen voortaan niet meer worden afgeleverd voordat de belastingschulden en de sociale schulden van de overledene, zijn erfgenamen, zijn legatarissen of de door hem begunstigden van een contractuele erfstelling, zijn betaald (programmawet (I) van 29 maart 2012,B.S. 6 april 2012)
  • verkorting van de termijn voor de indiening van de aangifte van nalatenschap: van vijf, zes of zeven maanden gereduceerd tot vier, vijf of zes maanden (programmawet van 22 juni 2012,BS 28 juni 2012).

Wat het Wetboek diverse rechten en taksen betreft, werd een aantal maatregelen genomen in de programmawet van 22 juni 2012:

  • de taks op de beursverrichtingen werd verhoogd tot 2,50 per duizend voor de effecten die het verlaagde tarief genietenen tot 1%. voor de verrichtingen met kapitalisatieaandelen van BEVEK’s
  • een jaarlijkse taks op de kredietinstellingen werd ingevoerd. Deze bijkomende heffing op de spaardeposito’s werd ingegeven door de verhoging van de roerende voorheffing op allerlei financiële instrumenten, met uitzondering van de spaardeposito’s.
  • In de taks op het langetermijnsparen werd een vervroegde heffing uitgevoerd van 6,50% voor het gedeelte van de reserves die zijn opgebouwd door premies betaald vóór 1 januari 1993. Het overblijvende gedeelte van de heffing van 10% zal plaatsvinden op het ogenblik dat de verzekeringnemer 60 jaar bereikt.