Wetten, besluiten en decreten

Wetten

Gestemd op 09.01.2012 / Gepubliceerd in B.S. op 26.01.2012
Wet houdende omzetting van richtlijn 2010/24/EU van de Raad van 16 maart 2010 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen

Gestemd op 29.03.2012 / Gepubliceerd in B.S. op 06.04.2012 ed. 3
Programmawet

Gestemd op 20.09.2012 / Gepubliceerd in B.S. op 22.10.2012
Wet tot instelling van het ‘una via’-principe in de vervolging van overtredingen van de fiscale wetgeving en tot verhoging van de fiscale penale boetes

Gestemd op 13.12.2012 / Gepubliceerd in B.S. op 20.12.2012 ed. 4
Wet houdende fiscale en financiële bepalingen   

Gestemd op 27.12.2012 / Gepubliceerd in B.S. op 31.12.2012 ed. 2
Programmawet

Besluiten

Gestemd op 23.02.2012 / Gepubliceerd in B.S. op 28.02.2012
Koninklijk besluit  tot wijziging van artikel 18, § 3, KB/WIB 92 op het stuk van de forfaitaire waardering van de voordelen van alle aard voor de kosteloze beschikking over onroerende goederen en de kosteloze verstrekking van verwarming en elektriciteit

Gestemd op 04.03.2012 / Gepubliceerd in B.S. op 08.03.2012
Koninklijk besluit tot wijziging van het  KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard

Gestemd op 12.03.2012 / Gepubliceerd in B.S. op 16.03.2012
Koninklijk besluit  tot wijziging van het  KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens

Gestemd op 14.03.2012 / Gepubliceerd in B.S. op 21.03.2012 ed. 1
Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2012

Gestemd op 22.04.2012 / Gepubliceerd in B.S. op 25.04.2012
Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 178 van het KB/WIB 92 inzake het voorstel van vereenvoudigde aangifte

Gestemd op 17.05.2012 / Gepubliceerd in B.S. op 24.05.2012
Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2012

Gestemd op 17.05.2012 / Gepubliceerd in B.S. op 24.05.2012
Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2012

Gestemd op 17.05.2012 / Gepubliceerd in B.S. op 24.05.2012
Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen enz.) voor het aanslagjaar 2012

Gestemd op 23.05.2012 / Gepubliceerd in B.S. op 01.06.2012
Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 1998 tot vastlegging van de door de notarissen bij te houden boekhouddocumenten µ

Gestemd op 01.06.2012 / Gepubliceerd in B.S. op 23.05.2012
Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 1998 tot vastlegging van de door de gerechtsdeurwaarders bij te houden boekhouddocumenten.

Gestemd op 06.06.2012 / Gepubliceerd in B.S. op 14.06.2012
Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing

Gestemd op 15.06.2012 / Gepubliceerd in B.S. op 02.07.2012
Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 met betrekking tot de afschaffing van de voorwaarde betreffende de registratie als aannemer

Gestemd op27.06.2012 / Gepubliceerd in B.S. op 29.06.2012, ed. 4
Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 147, 2° en 3°, en de artikelen 157 tot 163 van de programmawet (I) van 29 maart 2012

Gestemd op 13.07.2012 / Gepubliceerd in B.S. op 20.07.2012
Koninklijk besluit 2012 tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 104, 3°, d, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

Gestemd op 17.07.2012 / Gepubliceerd in B.S. op 30.07.2012
Koninklijk besluit tot wijziging van het   KB/WIB 92 op het stuk van de belastingvrijstelling van prijzen en subsidies, betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars 

Gestemd op 03.08.2012 / Gepubliceerd in B.S. op 10.08.2012
Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 21 van de wet van 7 november 2011 houdende fiscale en diverse bepalingen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2007 tot uitvoering van de artikelen 400, 401, 403, 404 en 406 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Gestemd op 15.08.2012 / Gepubliceerd in B.S. op 20.08.2012 ed. 2
Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) voor het aanslagjaar 2012 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukken te verstrekken

Gestemd op 05.11.2012 / Gepubliceerd in B.S. op 12.11.2012
Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 104, 3°, d, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

Gestemd op 07.12.2012 / Gepubliceerd in B.S. op 23.01.2013
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 1970 houdende de algemene verordening betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen en van het koninklijk besluit van 9 januari 1995 ter uitvoering van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet, overeenkomstig richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993, wat betreft de modaliteiten van het rittenblad

Gestemd op 11.12.2012 / Gepubliceerd in B.S. op 14.12.2012 ed. 1
Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing

Gestemd op 20.12.2012 / Gepubliceerd in B.S. op 28.12.2012 ed. 2
Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 inzake de verzaking van de inning van de roerende voorheffing met betrekking tot de dividenden die worden toegekend aan pensioenfondsen niet-inwoners

Gestemd op 27.12.2012 / Gepubliceerd in B.S. op 31.12.2012 ed. 2
Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 inzake de verzaking aan de inning van de roerende voorheffing met betrekking tot dividenden die worden uitgekeerd door vastgoedbeleggingsvennootschappen met vast kapitaal

Decreten

Gestemd op 17.02.2012 / Gepubliceerd in B.S. op 23.02.2012
Decreet houdende de wijziging van diverse bepalingen van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen betreffende de belasting op de inverkeerstelling op grond van milieukenmerken

Gestemd op 16.03.2012 / Gepubliceerd in B.S. op 05.04.2012
Decreet houdende de overname van de dienst van de verkeersbelastingen

Gestemd op 01.06.2012 / Gepubliceerd in B.S. op 22.06.2012 ed. 2
Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2012

Gestemd op 09.11.2012 / Gepubliceerd in B.S. op 26.11.2012
Decreet houdende diverse bepalingen betreffende financiën en begroting

Gestemd op 19.12.2012 / Gepubliceerd in B.S. op 21.12.2012 ed. 3
Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waals Gewest voor het begrotingsjaar 2013