Btw – Internationaal

Zowel op Europees als op internationaal vlak wordt getracht om initiatieven die de economische groei ondersteunen, te koppelen aan initiatieven die toelaten de fiscale opbrengsten te consolideren. Een vermindering van de administratieve verplichtingen en een efficiënte fraudebestrijding zijn dan ook op beide niveaus prioritair.

Zowel ondernemingen als overheden zijn daarom gebaat bij een vereenvoudiging van de btw-systemen, die op die manier ook onderling beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Binnen de OESO werd daarom in 2012 krachtdadig verder gewerkt aan richtsnoeren die een leidraad kunnen vormen bij het stroomlijnen van de btw-wetgeving in de verschillende landen. Om een zo ruim mogelijk draagvlak te creëren, werden bij de besprekingen ook nieuwe en ontluikende economieën van buiten de OESO betrokken. Om die reden werd een mondiaal platform voor dialoog in het leven geroepen. Dat is voor het eerst samengekomen in november 2012, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van 80 landen en een tiental internationale organisaties van over de hele wereld. Dit overlegplatform zal ook in de toekomst op regelmatige tijdstippen verder blijven samenkomen.In de Europese Unie zijn de btw-systemen van de lidstaten op grond van de btw-richtlijn onderling al in ruime mate op elkaar afgestemd. De economische globalisering en de financiële crisis deden evenwel ook hier de noodzaak gevoelen om zich eens grondig te bezinnen over de toekomst van de huidige btw-regeling. De krachtlijnen van deze denkoefening werden uiteengezet in een rapport van de Europese Commissie in 2011. Hierin werd onder meer voorgesteld om de economische groei te ondersteunen door het btw-systeem zelf te vereenvoudigen en de administratieve lasten waar mogelijk te verlichten. Tevens zouden de btw-opbrengsten moeten worden veiliggesteld door de strijd tegen de fraude verder op te voeren. Deze krachtlijnen werden in 2012 in tal van concrete projecten vertaald.

Om de administratieve lasten verbonden aan grensoverschrijdende diensten  zoveel mogelijk in te perken, werd een akkoord bereikt over een ‘één loket’-systeem inzake btw vanaf 2015. Hierdoor zullen voortaan alle ondernemingen die bepaalde grensoverschrijdende diensten (o.a. telecommunicatie) verrichten voor particulieren, via één enkele globale elektronische aangifte de btw kunnen voldoen die verschuldigd is in andere lidstaten. Tussen de lidstaten werden besprekingen gevoerd om de concrete werking van deze regeling voor de ondernemingen zo goed mogelijk te verduidelijken. Ook werden de nodige stappen gezet om de opstart van dit systeem in 2015 op IT-vlak optimaal voor te bereiden.

In het verleden werd al vastgesteld dat fraude zich snel kan ontwikkelen en verplaatsen, zowel tussen verschillende sectoren binnen een lidstaat als tussen lidstaten onderling.  Om lidstaten hiertegen te wapenen werden besprekingen opgestart over een snel-reactie-mechanisme (‘quick reaction mechanism’). Hierdoor zouden lidstaten de mogelijkheid krijgen om op zeer korte termijn drastisch in te grijpen om plots opduikende massieve fraude in bepaalde sectoren af te stoppen. Er werden tevens verkennende gesprekken opgestart over meer fundamentele hervormingen binnen het btw-systeem. Op termijn zou dit moeten leiden tot meer structurele ingrepen in het systeem zelf om het geheel fraudebestendiger te maken.

De technologische evolutie van de afgelopen decennia vergt ook dat het btw-systeem wordt aangepast aan deze nieuwe ontwikkelingen. Zo werden in 2012 ook initiatieven opgestart om de btw-regels te verduidelijken die van toepassing zijn op waardebonnen (‘vouchers’) in alle mogelijke verschijningsvormen (telefoonkaarten, geschenkbonnen, ‘credits’...).