Centraal contactpunt met de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken

De Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken (DVB) is een autonome dienst belast met de toepassing van het veralgemeende stelsel van voorafgaande beslissingen. Dit werd eind 2002 door de wetgever ingevoerd om elke belastingplichtige de mogelijkheid te geven om van de FOD Financiën op voorhand een standpunt te verkrijgen omtrent de fiscale gevolgen van een verrichting of situatie die op fiscaal vlak nog geen uitwerking heeft gehad. Deze dienst maakt een jaarverslag op dat kan worden geraadpleegd op de site www.ruling.be.

Het centraal contactpunt met de DVB onderneemt de nodige stappen om een goede uitvoering te verzekeren van de samenwerkingsovereenkomst die werd gesloten tussen de Voorzitter van het Directiecomité en de DVB. Deze regelt het onderzoek en de mededeling van de aanvragen tot voorafgaande beslissingen, de vragen om advies en de genomen beslissingen, alsook de contacten tussen de DVB en de centrale en operationele diensten.

In 2012 heeft het centraal contactpunt met de DVB 548 aanvragen tot voorafgaande beslissingen ter behandeling ontvangen.