In het kort

Kogelwerende Douane

Jarenlang werden douaniers het veld in gestuurd met zogenaamde ‘collectieve kogelwerende vesten’, die werden gedragen door meerdere medewerkers. Afhankelijk van de noodzaak tot een controle op de baan wisselden ze de vesten uit. Na enkele incidenten waarbij douaniers onder vuur werden genomen, aangereden of aangevallen, trok men kordaat de lijn. De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen leidde een dossier in zodat elke douanier die in contact komt met vuurwapens of een controle moet uitvoeren, over een persoonlijk kogelwerend vest beschikt.

Jarenlang werden douaniers het veld in gestuurd met zogenaamde ‘collectieve kogelwerende vesten’, die werden gedragen door meerdere medewerkers. Afhankelijk van de noodzaak tot een controle op de baan wisselden ze de vesten uit. Na enkele incidenten waarbij douaniers onder vuur werden genomen, aangereden of aangevallen, trok men kordaat de lijn. De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen leidde een dossier in zodat elke douanier die in contact komt met vuurwapens of een controle moet uitvoeren, over een persoonlijk kogelwerend vest beschikt.

Sinds het laatste kwartaal van 2012 kunnen 187 leden van de opsporingsinspecties, en 334 leden van de verschillende brigades en het rummageteam, zich dan ook eigenaar noemen van een op maat gemaakt kogelwerend vest. Douane en Accijnzen kocht deze aan in samenwerking met de Federale Politie. Enerzijds om zo de kosten voor beide administraties te drukken en anderzijds om te kunnen profiteren van de expertise van de Federale Politie.

In de uitoefening van hun job zijn de douaniers vanaf nu dan ook verplicht om hun kogelwerende vest te dragen. Hierbij hoopt Douane en Accijnzen haar douaniers beter te beschermen tegen het stijgende aantal incidenten ten aanzien van douaniers in de grensgebieden en in het binnenland.

Rummageteam: Team gespecialiseerd in het doorzoeken van alle ruimtes (ook moeilijk of niet-toegankelijke ruimtes) van een commercieel vaartuig.

‘Werkplekleren’ bij Douane en Accijnzen

De conceptcel wervingen van de Stafdienst Personeel en Organisatie startte in samenwerking met de Douane en Accijnzen in het laatste kwartaal van 2012 met infosessies en ‘werkplekleren’ in een aantal scholen met een zevende jaar veiligheidsberoepen.

De conceptcel wervingen van de Stafdienst Personeel en Organisatie startte in samenwerking met de Douane en Accijnzen in het laatste kwartaal van 2012 met infosessies en ‘werkplekleren’ in een aantal scholen met een zevende jaar veiligheidsberoepen.

Het doel van de infosessies en het werkplekleren was om de leerlingen van deze studierichting vertrouwd te maken met Douane en Accijnzen als mogelijke werkgever. Zij kunnen immers te werk worden gesteld als niveau C binnen de FOD Financiën als zij slagen voor een aanwervingsexamen via Selor. De infosessies gaven een kijk op de selectieprocedure van Selor, en de werkzaamheden en bevoegdheden van Douane en Accijnzen. Geïnteresseerde leerlingen konden dan via het ‘werkplekleren’ de dagelijkse werkzaamheden van een douanier op het terrein volgen.

In totaal namen zeven verschillende scholen deel aan deze formule. Uit latere evaluatieverslagen bleek het concept heel wat positieve feedback te krijgen. Zo werden al data afgesproken om de samenwerking te hernemen in 2013.

FINGrow creëert gedeelde leiderschapscultuur

Met het leiderschapstraject FINGrow beoogt de FOD Financiën de creatie van een gedeelde leiderschapscultuur. Die is cruciaal om de moderniseringen te begeleiden.

De FOD Financiën staat voor een ingrijpende modernisering en wil ook daarna blijven moderniseren. Zo wil de FOD Financiën onder andere intensiever klantgericht zijn en een betrouwbare en doeltreffende dienstverlening bieden aan burgers en ondernemingen.

De leidinggevenden moeten het voortouw nemen. Het is dus belangrijk dat de neuzen van het top- en middlemanagement in dezelfde richting staan.

Met het leiderschapstraject FINGrow beoogt de FOD Financiën de creatie van een gedeelde leiderschapscultuur. Die is cruciaal om de moderniseringen te begeleiden.

De FOD Financiën staat voor een ingrijpende modernisering en wil ook daarna blijven moderniseren. Zo wil de FOD Financiën onder andere intensiever klantgericht zijn en een betrouwbare en doeltreffende dienstverlening bieden aan burgers en ondernemingen.

De leidinggevenden moeten het voortouw nemen. Het is dus belangrijk dat de neuzen van het top- en middlemanagement in dezelfde richting staan.

De FOD Financiën organiseert daarom FINGrow, een opleidingstraject van vijf dagen dat inspeelt op hun rol als leider, coach en motor van verandering.

In 2011 begon het traject met de leden van het Directiecomité. Daarna was het de beurt aan een succesvolle pilootgroep van 120 Nederlands- en Franstaligen. In 2012 volgden 726 leidinggevenden de opleiding.

In 2013 zullen de laatste 617 leidinggevenden worden uitgenodigd. Daarnaast plant de FOD Financiën in 2013 en 2014 vrijwillige workshops voor de deelnemers. De eerste sessie gaat over ‘generatiemanagement’ of ‘hoe gaan managers het beste om met medewerkers uit de verschillende generaties?’.

FOD Financiën lanceert management traineeprogramma

De FOD Financiën bulkt van de experten in allerlei technische materies, maar wil ook managers die uitblinken in people management. Daarom organiseert de FOD voortaan elk jaar ‘Potential Leaders’, een management traineeprogramma van twee jaar voor enkele tientallen getalenteerde medewerkers.

De doelgroep bestond in 2012 uit de 2.633 medewerkers van niveau A1 met daarin minstens drie jaar ervaring of van het niveau A21. Van de 106 kandidaten die in oktober 2012 aan de selectieprocedure begonnen, bleven er na testen bij Selor en een interview nog 27 over.

De FOD Financiën bulkt van de experten in allerlei technische materies, maar wil ook managers die uitblinken in people management. Daarom organiseert de FOD voortaan elk jaar ‘Potential Leaders’, een management traineeprogramma van twee jaar voor enkele tientallen getalenteerde medewerkers.

De doelgroep bestond in 2012 uit de 2.633 medewerkers van niveau A1 met daarin minstens drie jaar ervaring of van het niveau A21. Van de 106 kandidaten die in oktober 2012 aan de selectieprocedure begonnen, bleven er na testen bij Selor en een interview nog 27 over.

De laureaten volgen een intensief ontwikkelingsprogramma van twee jaar bovenop hun huidige job. De programma’s zijn afgestemd op de leerbehoeften van elke individuele deelnemer. Mogelijke activiteiten zijn workshops, stages en meelopen met ervaren managers. Tijdens het programma krijgen ze begeleiding van mentoren, ervaren managers van binnen de FOD Financiën.

Na twee jaar zijn de deelnemers klaar voor een verantwoordelijke job binnen de FOD Financiën. Maar net als iedereen moeten ook zij natuurlijk deelnemen aan de selectieproeven voor promoties. In 2013 zal ‘Potential Leaders’ opnieuw worden georganiseerd.

E-learningcursus voor ontwikkelcirkels

In het kader van de ontwikkelcirkels bood de FOD Financiën twee nieuwe opleidingen via e-learning aan.

In het kader van de ontwikkelcirkels bood de FOD Financiën twee nieuwe opleidingen via e-learning aan.

Een eerste opleiding over de ontwikkelcirkels werd intern ontwikkeld door Ivan De Lille en Michel Lambion, opleiders van de Stafdienst Personeel en Organisatie. Deze opleiding werd wel enkel aan de chefs aangeboden om een antwoord te geven op de vele vragen die zij hadden. In 2013 wil de dienst personeelsontwikkeling deze aan alle medewerkers aanbieden. Samen met een opleiding over Crescendo, de applicatie die toelaat om de evaluatieformulieren van de ontwikkelcirkels online in te vullen en te beheren.

Een tweede opleiding werd aangeboden door het OFO (Opleidingsinstituut van de Federale Overheid) en behandelde SMART-doelstellingen (Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch, Tijdgebonden).

In 2012 volgden in totaal 3.372 medewerkers van de FOD Financiën minstens één van beide opleidingen.

Feedback 360°: feedback van de professionele omgeving

‘Feedback 360°’ is een instrument waarmee medewerkers kunnen achterhalen hoe hun werkomgeving over hun competenties denkt en op welke manier zij deze kunnen verbeteren.

Feedback 360° wordt ondersteund door de applicatie ‘feedback X°’ van de FOD Personeel & Organisatie. Feedback X° begint met een leidinggevende die zichzelf evalueert in vijf domeinen: omgang met informatie, taken, medewerkers, relaties en het eigen functioneren via het beantwoorden van een online vragenlijst.

‘Feedback 360°’ is een instrument waarmee medewerkers kunnen achterhalen hoe hun werkomgeving over hun competenties denkt en op welke manier zij deze kunnen verbeteren.

Feedback 360° wordt ondersteund door de applicatie ‘feedback X°’ van de FOD Personeel & Organisatie. Feedback X° begint met een leidinggevende die zichzelf evalueert in vijf domeinen: omgang met informatie, taken, medewerkers, relaties en het eigen functioneren via het beantwoorden van een online vragenlijst.

Tegelijkertijd vult zijn omgeving (hiërarchische meerdere, collega’s, medewerkers en eventuele klanten) dezelfde vragenlijst in. Op basis van de feedback maakt een interne feedbackadviseur een rapport op, dat hij samen met de medewerker bespreekt. Dit interview maakt het mogelijk om bijvoorbeeld de doelstellingen te bepalen die voor de ontwikkelcirkels zijn vooropgesteld. Want, dankzij Feedback 360°, wordt duidelijk welke competenties het beste kunnen worden verbeterd. De medewerker kan zich dus aanpassen dankzij de feedback van zijn werkomgeving en zijn gedrag veranderen naar aanleiding van deze feedback.

In 2012 stelde de FOD Financiën dit instrument op vrijwillige basis ter beschikking van al zijn leidinggevenden (niveau A3 en hoger). Vijftien medewerkers  gebruiken het ondertussen.

Voor 2013 zijn er al bijna 200 medewerkers ingeschreven.

Einde van gecertificeerde opleidingen

2012 betekende het einde van de gecertificeerde opleidingen. Na het begrotingsconclaaf van november 2012 keurde de Ministerraad, op voorstel van Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert, een ontwerp van KB goed waarin de gecertificeerde opleidingen worden afgeschaft. Deze beslissing is de eerste stap in een belangrijke hervorming van de federale loopbaan.

2012 betekende het einde van de gecertificeerde opleidingen. Na het begrotingsconclaaf van november 2012 keurde de Ministerraad, op voorstel van Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert, een ontwerp van KB goed waarin de gecertificeerde opleidingen worden afgeschaft. Deze beslissing is de eerste stap in een belangrijke hervorming van de federale loopbaan.

Een nieuwe loopbaan wordt nu uitgewerkt. Die loopbaan zal nauw zijn verbonden aan de ontwikkelcirkels en bijgevolg ook aan de dagelijkse werkzaamheden van de medewerker. De nieuwe loopbaan zal ingaan op 1 januari 2014.

Kinderopvang: Kids’ Days

In augustus 2012 heeft de FOD Financiën voor het eerst kinderopvang aan zijn de medewerkers tijdens de vakantie aangeboden. De medewerkers konden hun kinderen inschrijven om maximum tien dagen lang deel te nemen aan de Kids’ Days.

In augustus 2012 heeft de FOD Financiën voor het eerst kinderopvang aan zijn de medewerkers tijdens de vakantie aangeboden. De medewerkers konden hun kinderen inschrijven om maximum tien dagen lang deel te nemen aan de Kids’ Days.

De Kids’ Days werden georganiseerd in het Atheneum Crommelynck in Sint-Pieters-Woluwe in samenwerking met ‘Topvakantie’- een externe gespecialiseerde partner. Kinderen van drie tot twaalf jaar werden per leeftijd en taal opgedeeld in groepen om de onderlinge communicatie te bevorderen. De medewerkers betaalden tien euro per dag per kind. De rest van het bedrag paste de FOD bij.

De eerste editie was in elk geval een succes. Ondanks de korte inschrijvingsperiode werden niet minder dan 69 kinderen ingeschreven voor een totaal van 296 dagen plezier, gemiddeld gaat het dus om iets meer dan vier dagen per kind. Na dit succesvolle pilootproject heeft de FOD dan ook beslist om de Kids’ Days in 2013 opnieuw te organiseren.

Duurzaam onderweg met Carpoolplaza

In 2011 werd een onderzoek gevoerd naar de manier waarop de woon-werkverplaatsingen van de medewerkers van Financiën gebeuren. Uit de resultaten is gebleken dat 30% van de medewerkers met de wagen naar het werk komen, waarvan 0,7% carpoolt. Op nationaal vlak carpoolt 4% van de werknemers. Uit datzelfde onderzoek blijkt ook dat een derde van de gebouwen van de FOD over te weinig parkeerplaatsen beschikt.

In 2011 werd een onderzoek gevoerd naar de manier waarop de woon-werkverplaatsingen van de medewerkers van Financiën gebeuren. Uit de resultaten is gebleken dat 30% van de medewerkers met de wagen naar het werk komen, waarvan 0,7% carpoolt. Op nationaal vlak carpoolt 4% van de werknemers. Uit datzelfde onderzoek blijkt ook dat een derde van de gebouwen van de FOD over te weinig parkeerplaatsen beschikt.

De FOD besloot zich aan te sluiten bij Carpoolplaza, de grootste carpooldatabank van België. Met meer dan 10.000 aangesloten carpoolpartners kan men er snel een geschikte carpoolpartner vinden.

Inschrijven is zeer eenvoudig. Wie wil carpoolen, geeft zijn traject op en de dagen waarop hij dat traject aflegt. Met één simpele muisklik toont het systeem dan de beste partners.

Het is niet de bedoeling om diegenen die met het openbaar vervoer naar het werk komen te overtuigen om te gaan carpoolen. De aansluiting is vooral bedoeld voor de medewerkers die elke dag alleen met de wagen naar het werk pendelen. Toch kan het ook voor de gebruikers van het openbaar vervoer handig zijn om zich in te schrijven. Dankzij het ‘prikbord’ kunnen zij een lastminutecarpoolpartner vinden wanneer zich een staking van het openbaar vervoer voordoet.

Dag van de Duurzame Ontwikkeling 2012: voor een andere mobiliteit

Via concrete situaties, debatten en meer ludieke activiteiten wilde de FOD Financiën tijdens haar negende ‘Dag van de Duurzame Ontwikkeling’ iedereen sensibiliseren voor een vorm van mobiliteit die gezonder is voor de aarde en haar bewoners. De acties vonden plaats van 20 september tot 4 oktober 2012.

Via concrete situaties, debatten en meer ludieke activiteiten wilde de FOD Financiën tijdens haar negende ‘Dag van de Duurzame Ontwikkeling’ iedereen sensibiliseren voor een vorm van mobiliteit die gezonder is voor de aarde en haar bewoners. De acties vonden plaats van 20 september tot 4 oktober 2012.

Naast de gebruikelijke ecologische vervoermiddelen werden alternatieven voor het klassieke gebruik van de auto belicht via activiteiten die in heel België werden georganiseerd: cursussen ecologisch rijden, een gedeelde auto (gezamenlijk een auto aankopen), autodelen zijn daarvan enkele voorbeelden, net als carpoolen, een mogelijkheid die bij de FOD Financiën concreet wordt toegepast.

Maar er stond nog meer op het programma: onder meer een persconferentie, een ontdekkingstocht met de fiets langs groene plekjes en de architecturale sites van Brussel, leren rijden met een step, een halsbrekende ervaring in de ‘tuimelwagen’, cursussen fietsen in het verkeer. En tot slot hebben niet minder dan 200 medewerkers hun streek verkend met een ander vervoermiddel. Laten we hopen dat deze belevenissen van een dag de deelnemers op ideeën hebben gebracht voor de langere termijn.

Restaurants: uitbreiding ‘duurzaam’ handvest en coaching

Bent u bereid om iets meer te betalen voor een ‘duurzamere’ maaltijd in de refter? Toen die vraag eind 2012 werd gesteld in Fininfo, het intern magazine van de FOD Financiën, hebben 2.564 medewerkers hun mening gegeven. Er was een duidelijke trend bij de deelnemers aan de enquête: 59% antwoordde positief. Toen Fedorest (de beheersstructuur voor de restaurants op federaal niveau) van deze resultaten op de hoogte werd gebracht, onderzocht ze de mogelijkheid om een 100% ‘duurzaam’ menu samen te stellen. Ondertussen werden alvast twee beslissingen genomen.

Bent u bereid om iets meer te betalen voor een ‘duurzamere’ maaltijd in de refter? Toen die vraag eind 2012 werd gesteld in Fininfo, het intern magazine van de FOD Financiën, hebben 2.564 medewerkers hun mening gegeven. Er was een duidelijke trend bij de deelnemers aan de enquête: 59% antwoordde positief. Toen Fedorest (de beheersstructuur voor de restaurants op federaal niveau) van deze resultaten op de hoogte werd gebracht, onderzocht ze de mogelijkheid om een 100% ‘duurzaam’ menu samen te stellen. Ondertussen werden alvast twee beslissingen genomen.

Het handvest ‘Engagementsverklaring naar een duurzaam restaurant’ dat in 2011 werd opgesteld door de POD Duurzame Ontwikkeling werd uitgebreid tot zeven extra Fedorest-restaurants van de FOD Financiën (twee in Brussel, twee in Wallonië en drie in Vlaanderen).

Tegelijk met het handvest werd ook het coachingprogramma verlengd voor deze restaurants. Specialisten van de vzw Vredeseilanden begeleiden de koks en hun personeel een jaar lang om ze te helpen maaltijden aan te bieden die beter beantwoorden aan de criteria voor duurzame voeding en het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan. Concreet, worden de deelnemers via kookworkshops, opleidingssessies en proeverijen er onder andere toe aangezet om kennis te maken met nieuwe producten, de vegetarische keuken, de seizoensgroenten en de berekening van de milieu- en de gezondheidsimpact.

Grootschalige inzameling voor twee verenigingen

Medewerkers van de FOD Financiën hebben honderden kledingstukken en schoenen voor kinderen ingezameld. Verdeeld over bijna 40 dozen werden ze geschonken aan de ‘Association Luxembourg Enfance maltraitée’ (ALEM) en ‘Moeders voor Moeders’.

De dienst Duurzame Ontwikkeling is voor het eerst zelf op zoek gegaan naar medewerkers van de FOD die betrokken zijn bij sociale acties. Zo vernamen ze dat Philippe Collet, waarnemend directeur van de registratie, en Bernard Laurant, hoofdinspecteur btw, zich beiden al jaren vrijwillig inzetten voor de ALEM.

Medewerkers van de FOD Financiën hebben honderden kledingstukken en schoenen voor kinderen ingezameld. Verdeeld over bijna 40 dozen werden ze geschonken aan de ‘Association Luxembourg Enfance maltraitée’ (ALEM) en ‘Moeders voor Moeders’.

De dienst Duurzame Ontwikkeling is voor het eerst zelf op zoek gegaan naar medewerkers van de FOD die betrokken zijn bij sociale acties. Zo vernamen ze dat Philippe Collet, waarnemend directeur van de registratie, en Bernard Laurant, hoofdinspecteur btw, zich beiden al jaren vrijwillig inzetten voor de ALEM.

Beslist werd ze een handje te helpen. Om de gelijkheid te respecteren, moest er ook een vereniging worden gevonden die zich in Vlaanderen inzet voor de bescherming van kinderen: ‘Moeders voor Moeders’.

De medewerkers van de Financietoren (inclusief die van het FAVV en de POD Duurzame Ontwikkeling) en de medewerkers van de FOD Financiën van de kantoren in Aarlen en Antwerpen en het North Galaxy-complex in Brussel sloegen de handen in elkaar. De inzameling van kledingstukken en schoenen voor kinderen liep tien dagen.

Een gezellige avond om de vrijwilligers te bedanken

Op zaterdag 16 juni 2012 heeft de Voorzitter van het Directiecomité, Hans D’Hondt, met de steun van de Dienst Duurzame Ontwikkeling, alle medewerkers die aan de Vrijwilligersdag van 24 maart 2012 hebben deelgenomen, uitgenodigd voor een gezellige avond. 160 vrijwilligers gingen op deze uitnodiging in en daar hebben ze geen spijt van gehad!

Speciaal voor de gelegenheid werd een muziekgroep ‘100% made in Finances’ opgericht. Eén enkele repetitie, twee dagen vooraf, en ze konden van start gaan.

Op zaterdag 16 juni 2012 heeft de Voorzitter van het Directiecomité, Hans D’Hondt, met de steun van de Dienst Duurzame Ontwikkeling, alle medewerkers die aan de Vrijwilligersdag van 24 maart 2012 hebben deelgenomen, uitgenodigd voor een gezellige avond. 160 vrijwilligers gingen op deze uitnodiging in en daar hebben ze geen spijt van gehad!

Speciaal voor de gelegenheid werd een muziekgroep ‘100% made in Finances’ opgericht. Eén enkele repetitie, twee dagen vooraf, en ze konden van start gaan.

Op deze avond, buiten de werktijd en –gewoonten om, konden de vrijwilligers ook hun ervaringen delen en ideeën uitwisselen voor acties in de toekomst. Er werden acties voorgesteld in alle domeinen: milieu, maatschappij, ontwikkelingssamenwerking … Wordt vervolgd in 2013.