Renten toegekend aan militairen gemobiliseerd in 1939 – 1940

Een lijfrente wordt verleend ten behoeve van militairen die tijdens de verschillende fazen van de mobilisatie 1939-1940 dienst hebben volbracht, onder de bij de wet van 12 juli 1979 bepaalde voorwaarden en gewijzigd bij de wet van 3 juni 1982 (B.S. van 17 juni 1982) en het koninklijk besluit van 13 september 1991 (B.S. van 28 september 1991).

Ingevolge het koninklijk besluit van 13 september 1991 (B.S. van 28 september 1991)  is de mobilisatierente cumuleerbaar met een andere oorlogsrente.

Het bedrag dat jaarlijks betaald wordt is bepaald op 62,70 €.

MOBILISATIERENTEN