Herstelpensioenen aan rechthebbenden van burgerlijke slachtoffers

Echtgenoten en wezen

 1. Gewoon regime

  Onder de bij de wet bepaalde voorwaarden wordt een pensioen verleend aan de langstlevende echtgenoot van een burgerlijk oorlogsslachtoffer.

  De wezen van vader en moeder hebben tot de ouderdom van 21 jaar gezamenlijk recht op een pensioen gelijk aan hetgeen aan hun vader en moeder zou verleend geweest zijn als niet-hertrouwde echtgeno(o)t(e).

  De leeftijdslimiet vervalt voor het kind dat reeds vóór deze ouderdom niet in staat is enig beroep uit te oefenen ingevolge zijn lichamelijke of mentale toestand.

  Het bedrag van het pensioen wordt vastgesteld in functie van de verschillende elementen zoals blijkt uit de hierna volgende tabellen.

 2. Reversiepensioen

  De wet van 30 juni 1983 aangevuld bij koninklijk besluit van 3 december 1984 en 4 juli 1985 en aangevuld bij K.B. van 9 maart 1989 en de wet van 7 juni 1989 voorziet de toekenning, onder bepaalde voorwaarden, aan de langstlevende echtgenoot een pensioen, waarvan het bedrag evenredig is met het invaliditeitspensioen dat overeenstemt met de invaliditeitsgraad welke vergoed werd aan de invalide één jaar vóór zijn overlijden.

INDELING DER PENSIOENEN AAN ECHTGENOTEN VAN BURGERLIJKE SLACHTOFFERS (Aantal op 31.12.2012)

 • Echtgenoten gewoon regime

 • Reversiepensioenen aan langstlevende echtgenoot - art. 17 quater van de wet

Totaal aantal : 2 214

INDELING VAN DE PENSIOENEN AAN WEZEN VAN BURGERLIJKE SLACHTOFFERS

 • Wezen gewoon regime

Ascendenten

Bij ontstentenis van echtgeno(o)t(e) of wees hebben de ascendenten of andere bij de wet aangeduide personen recht op een pensioen.

INDELING VAN DE PENSIOENEN AAN ASCENDENTEN VAN BURGERLIJKE SLACHTOFFERS (Aantal op 31.12.2012)

De wet betreffende de herstelpensioenen voor de burgerlijke slachtoffers van de oorlog 1940-1945 en hun rechthebbenden (gewoon regime) zijn eveneens toepasselijk op de gevolgen van sommige schadelijke feiten die zich hebben voorgedaan op het grondgebied van Kongo (Kinshasa), van Ruanda en Burundi (in de tabellen hierboven genaamd "Slachtoffers van Zaïre").

Er bestaat een vaste verhouding tussen de bedragen van de herstelpensioenen van de burgerlijke slachtoffers en de bedragen van de gelijkaardige pensioenen voorzien door de samengeordende wetten op de vergoedingspensioenen.

Opmerking: ingeval van overlijden van de vader of de moeder wordt dit pensioen slechts toegestaan aan de overlevende echtgeno(o)t(e), ingeval deze niet hertrouwt.