Renten ten voordele van de verplicht ingelijfden bij het Duitse leger en aan hun rechthebbenden

Ingevolge de wet van 7 juni 1989 wordt een levenslange rente ingesteld ten behoeve van de personen die voor een duur van minstens zes maanden het statuut genieten van de verplicht ingelijfde bij het Duitse leger, ingesteld bij de wet van 21 november 1974.

Deze rente is evenredig aan de tijd waarvoor de betrokkenen erkend zijn als begunstigden van dit statuut door een in kracht van gewijsde gegane beslissing van de door de voornoemde wet bedoelde rechtscolleges.

Het jaarlijks bedrag van de rente wordt vastgesteld op 40,56 € per volledig semester dat begrepen is in de bij § 2 bedoelde tijd.

Er wordt een levenslange rente ingesteld ten behoeve van de weduwen van wie de echtgenoot de in artikel 1 bedoelde voorwaarden vervulde om een rente te bekomen berekend op basis van minstens twee semesters.

Kunnen aanspraak maken op een rente, voor zover ze volle wezen zijn, de kinderen van de personen die de voorwaarden vervullen welke door artikel 3 in hoofde van de echtgenoot worden gesteld voor de opening van het recht op de rente ten voordele van de weduwe.

De rente wordt gezamenlijk toegekend aan de wezen die de leeftijd van 18 jaar niet hebben bereikt en wordt betaald tot de jongste van hen deze leeftijd zal bereikt hebben.

Het jaarlijks bedrag van de aan de weduwen en wezen toegekend rente wordt vastgesteld op 16,17 € per volledig semester dat begrepen is in de bij artikel 1, § 2, bedoelde tijd.

Aantal toegekende renten op 31.12.2012 :  1 014.