In het kort

Naar een duurzame certificering van de gebouwen

De FOD Financiën heeft zich als doel gesteld een EMAS-certificaat te verkrijgen voor de helft van al zijn gebouwen met meer dan 100 personen tegen 2017. De eerste die de oefening gaat maken, is het North Galaxy-complex in Brussel.

De FOD Financiën heeft zich als doel gesteld een EMAS-certificaat te verkrijgen voor de helft van al zijn gebouwen met meer dan 100 personen tegen 2017. De eerste die de oefening gaat maken, is het North Galaxy-complex in Brussel.

EMAS – Eco-Management and Audit Schemes – is een Europese verordening die elk type organisatie, op vrijwillige basis, toelaat om haar milieuprestaties te evalueren en haar dagelijkse werking op een duurzame en verantwoordelijke manier te beheren. Meer concreet, biedt EMAS de mogelijkheid om de resultaten die bij de beoordeling van de milieuprestaties werden gemeten, te analyseren, te publiceren en te verbeteren. Die oefening kan (en zou moeten) worden voortgezet tijdens de gehele levensduur van de organisatie.


Een EMAS-certificaat verkrijgen, heeft onmiskenbaar een positieve invloed en meerwaarde: respect voor de werkomgeving (in brede zin), een goede sfeer voor de medewerkers, energie-efficiëntie, besparingen, interne en externe erkenning.

Bovendien hebben de meest recente studies uitgewezen dat de overheidsdiensten dankzij de implementatie van een dergelijk beheerssysteem 20 tot 40% kunnen besparen op hun energie- en waterverbruik tijdens een eerste EMAS-oefening. Een aantrekkelijk vooruitzicht dat de FOD Financiën ertoe aanzet om zich hiervoor maximaal in te spannen.

Een betere kennis van de reële kosten van de activiteiten

‘Fedcom analytische boekhouding’ is een project dat in 2012 werd opgestart door de Stafdienst Budget en Beheerscontrole. Met dit project wordt een analytisch boekhoudsysteem geïnstalleerd binnen de FOD Financiën.

‘Fedcom analytische boekhouding’ is een project dat in 2012 werd opgestart door de Stafdienst Budget en Beheerscontrole. Met dit project wordt een analytisch boekhoudsysteem geïnstalleerd binnen de FOD Financiën.

De analytische boekhouding maakt een meer verfijnde benadering mogelijk dan de budgettaire boekhouding. De analytische boekhouding maakt een onderscheid tussen de directe kosten (bijvoorbeeld de lonen) en de indirecte kosten (bijvoorbeeld de elektriciteitsfacturen). Deze verschillende kosten worden dan toegewezen aan functionele kostencentra, in dit geval de administraties en de stafdiensten. De indirecte kosten worden eerst geboekt op logistieke centra (de gebouwen) en vervolgens wordt een verdeelsleutel opgesteld om deze kosten over de functionele centra te verdelen.

De analytische boekhouding is een middel om de efficiëntie van de FOD Financiën te verhogen en moet de FOD toelaten om de aan hem toegewezen middelen zo goed mogelijk te benutten.