Activering van het Bijzonder Beschermingsfonds

Het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito’s, levensverzekeringen en het kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen (BBF) handelde in 2012 de dossiers van verzekeringsmaatschappij APRA Leven verder af. De erkenning van APRA Leven werd in 2011 ingetrokken waardoor het BBF moest tussenkomen om de benadeelde rechthebbenden te vergoeden. In 2012 werden 381 dossiers afgesloten door ofwel de afkoopwaarde van de levensverzekeringspolissen aan de verzekerden uit te betalen, ofwel door de verzekering op verzoek van de rechthebbenden over te dragen naar een andere verzekeraar. Zo werd er in 2012 meer dan 3.100.000 euro uitbetaald.

Daarentegen konden verzekerden die een contract ‘tweede pijler’ hadden gesloten bij APRA Leven (onder andere groepsverzekeringen, bedrijfsleidersverzekeringen) en die een aanvraag tot tussenkomst hadden ingediend, de waarborg van het BBF helaas niet genieten. Dertien verzekerden hebben een vordering tot nietigverklaring van deze beslissing van de FOD Financiën ingesteld bij de Raad van State. Deze procedures zijn hangende in juni 2013.

Eind 2012 moesten nog ongeveer 80 dossiers definitief worden afgesloten. Het ging meestal om dossiers waarvoor de verzekerden hadden geopteerd voor een overdracht naar een andere verzekeringsmaatschappij maar van wie het BBF toen nog geen attest van fiscaal neutrale overdracht had ontvangen.