Uitkeringen aan rechthebbenden van burgerlijke slachtoffers

Echtgenoten en wezen

 1. Gewone regime
  Onder bij de wet bepaalde voorwaarden wordt een uitkering verleend aan de langstlevende echtgenoot van een burgerlijk oorlogsslachtoffer.
  De wezen bekomen elk tot de ouderdom van 18 jaar een tijdelijke uitkering gelijk aan deze die eventueel zou toegekend worden aan hun moeder als niet-hertrouwde echtgenote.
  Het bedrag van de uitkering wordt vastgesteld in functie van de verschillende elementen zoals blijkt uit de hierna volgende tabellen.
 2. Reversiepensioen
  De wet van 30 juni 1983, aangevuld bij koninklijk besluit van 3 december 1984 en 3 juli 1985, en aangevuld bij koninklijk besluit van 9 maart 1989 en de wet van 7 juni 1989, voorziet de toekenning, onder bepaalde voorwaarden van een pensioen waarvan het bedrag evenredig is met het invaliditeitspensioen dat overeenstemt met de invaliditeitsgraad welke vergoed werd aan de invalide één jaar vóór zijn overlijden.

INDELING DER UITKERINGEN AAN ECHTGENOTEN VAN BURGERLIJKE SLACHTOFFERS

 • Echtgenoten gewone regime

 • Reversiepensioenen aan langstlevende echtgenot - art.5§3 bis van de gecoördineerde wetten

Totaal aantal weduwen: 49