Renten aan weduwen en wezen van houders van frontstrepen

Bij het overlijden van een houder van frontstrepen kan zijn weduwe of bij ontstentenis van deze kunnen zijn kinderen van minder dan 18 jaar een rente genieten.

De renten toegekend aan de weduwe van wie de echtgenoot vóór 1 februari 1920 overleden is, wordt met 100% verhoogd voor zover zij een volledig weduwepensioen en een rente op basis van een totaal van tenminste 8 front- en/of  gevangenschapstrepen geniet.

Dezelfde regel geldt voor de wezen vermeld in alinea 1.

INDELING PER CATEGORIE DER FRONTSTREPENRENTEN TOEGEKEND AAN WEDUWEN EN WEZEN