Renten aan weduwen en wezen van houders van gevangenschapstrepen

Bij het overlijden van een houder van gevangenschapstrepen kan zijn weduwe of bij ontstentenis van deze kunnen zijn kinderen van minder dan 18 jaar een rente genieten.

De gevangenschapstrepenrente toegekend aan de weduwe van wie de echtgenoot vóór 1 februari 1920 overleden is, wordt met 100% verhoogd voor zover zij een volledig weduwepensioen en een rente op basis van tenminste 8 gevangenschap- en/of frontstrepen geniet.

Dezelfde regel geldt voor de wezen vermeld in alinea 1.

INDELING PER CATEGORIE VAN DE GEVANGENSCHAPSTREPENRENTEN TOEGEKEND AAN WEDUWEN EN WEZEN

Er zijn geen wezen meer.