Renten toegekend aan titularissen van nationale orden

Renten toegekend aan titularissen van nationale orden

De militairen, lager in rang dan officier, die een invaliditeitspensioen bekomen hebben op grond van artikel 7 der samengeordende wetten (oorlogstijd), kunnen, voor zover hun invaliditeit minstens 50% bedraagt, een nationale orde bekomen welke recht geeft op een rente waarvan het bedrag als volgt is bepaald:

De renten mogen gecumuleerd worden.